Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 11/12/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd dim ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

(13.30 - 14.30)

2.

Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Debra Carter, Dirprwy Gyfarwyddwr, Llywodraeth Leol a Diwygio Cyllid – Uwch-swyddog Cyfrifol y Bil

Simon Tew, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

Ruth Cornick, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Datganiad o Fwriad y Polisi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol.

(14.35 - 14.40)

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

3.1

SL(6)422 - Rheoliadau Cydnabod Cymwysterau Proffesiynol a Gweithredu Cytundebau Cydnabod Rhyngwladol (Cymru) (Diwygio etc.) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad arno i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

3.2

SL(6)421 Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd Amrywiol) (Diwygio) (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad arno i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

(14.40 - 14.45)

4.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd eisoes

4.1

SL(6)406 - Rheoliadau Gwahardd Llosgi Gwastraff Penodedig, neu ei Ddodi ar Safle Tirlenwi (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan y Gweinidog Newid Hinsawdd.

4.2

SL(6)417 - Gorchymyn Prentisiaethau (Manyleb Safonau Prentisiaethau Cymru) (Addasu) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

(14.45 - 14.50)

5.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

5.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Grŵp Rhyngweinidogol ar Sero Net, Ynni a Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y

Gweinidog Newid Hinsawdd.

5.2

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Pysgodfeydd Môr (Y Comisiwn Rhyngwladol ar Warchod Pysgod Tiwna Iwerydd) (Diwygio) 2024

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd.

(14.50 - 14.55)

6.

Papurau i'w nodi

6.1

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau: Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y

Pwyllgor Deisebau a'r ddeiseb roedd yn tynnu sylw ati. Nododd hefyd yr ohebiaeth gan y Deisebydd at y Pwyllgor Deisebau

6.2

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd: Bil Rhentwyr (Diwygio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y

Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd.

6.3

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Pwyllgor Cyllid: Bil Seilwaith (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y

Gweinidog Newid Hinsawdd at y Pwyllgor Cyllid.

6.4

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Arferion gosod preswyl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y

Gweinidog Newid Hinsawdd.

(14.55)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

 

(14.55 - 15.15)

8.

Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddarparwyd gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog gyda chwestiynau atodol.

(15.15 - 15.30)

9.

Ymchwiliad i Lywodraethiant y DU a’r UE: Diweddariad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y pwyllgor ei ddull gweithredu i roi cyhoeddusrwydd i'w adroddiad ar lywodraethiant y DU a'r UE, a chytunodd arno   

(15.30 - 15.45)

10.

Dyfodol cyfraith Cymru: Rhaglen ar gyfer 2021–2026 – Adroddiad blynyddol 2022-2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr Adroddiad Blynyddol a chytunodd i wahodd y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad i sesiwn graffu gyffredinol yn y flwyddyn newydd, pryd y gellid rhoi ystyriaeth bellach i'r Adroddiad Blynyddol.

(15.45 - 16.00)

11.

Gweithdrefnau ar gyfer craffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 a fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan: Ymateb drafft i’r Pwyllgor Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ymateb i weithdrefnau’r Pwyllgor Busnes ar gyfer craffu ar ddeddfwriaeth yn ymwneud â Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 a fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan.

(16.00 - 16.05)

12.

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ei Flaenraglen Waith a chytunodd arni.