Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/04/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(12.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

(12.30 - 12.35)

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

Dogfennau ategol:

2.1

SL(6)343 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid a Addaswyd yn Enetig (Awdurdodiadau ac Addasiadau i Awdurdodiadau) (Cymru) 2023

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

(12.35 – 12.40)

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

3.1

SL(6)291 - Rheoliadau Ychwanegion Bwyd, Cyflasynnau Bwyd, a Bwydydd Newydd (Awdurdodiadau) a Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2023.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

3.2

SL(6)345 – Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) (Diwygiadau sy’n Ymwneud ag Absenoldeb Profedigaeth Rhiant ac Absenoldeb Rhiant a Rennir) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

(12.40 – 12.45)

4.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd eisoes

4.1

SL(6)336 - Rheoliadau’r Weithdrefn Dyletswydd Gonestrwydd (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

4.2

SL(6)340 – Gorchymyn Contractau Adeiladu (Eithrio) (Cymru) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â’r Gweinidog Newid Hinsawdd

(12.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer eitemau 6, 9 a 10.

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

(12.45 – 13.05)

6.

Y Bil Bwyd (Cymru): Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft a chytunodd i ystyried fersiwn ddiwygiedig mewn cyfarfod yn y dyfodol.  

(13.05 - 13.10)

7.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

7.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Iechyd Planhigion a Chyflyrau Ffytoiechydol (Gwyfyn Ymdeithiwr y Derw a Phlâu Planhigion) (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

7.2

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Diwygiadau deddfwriaethol i ganiatáu newid mewn Seroteipio Salmonela

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

7.3

Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau REACH (Diwygio) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog.

(13.10 – 13.25)

8.

Papurau i'w nodi

8.1

Gohebiaeth gan Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at y Llywydd: Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor lythyr gan  Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig at y Llywydd

8.2

Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd).

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

8.3

Datganiad Ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Papur gwyn ar Ddiwygio Etholiadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

8.4

Datganiad Ysgrifenedig gan y Prif Weinidog: Y wybodaeth ddiweddaraf am Diwygio’r Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig gan y Prif Weinidog.

8.5

Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Bil Ardrethu Annomestig Llywodraeth y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog.

8.6

Datganiad Ysgrifenedig gan Weinidog yr Economi: Y wybodaeth ddiweddaraf am fesurau rheoli ffiniau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog.

8.7

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at y Llywydd: Y Bil Dioddefwyr a Charcharorion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at y Llywydd.

8.8

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Lleol: Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru ynghylch y Bil Caffael.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

8.9

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid at gadeiryddion y pwyllgorau: Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at gadeiryddion y pwyllgorau. 

8.10

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio):

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â’r Gweinidog.

8.11

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ynghylch y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Gofynnol)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad:

(13.25 – 13.35)

9.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) ynghylch y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol: Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad drafft.

(13.35 – 13.40)

10.

Cytundebau rhyngwladol:

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

 

  • Y DU-Iwerddon-y Comisiwn Ewropeaidd: rhaglen PEACE PLUS

 

  • DU-INTERPOL: Cytundeb ar Freintiau ac Imiwneddau INTERPOL ar Diriogaeth y DU

 

Cytunodd y Pwyllgor i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundebau mewn cyfarfod yn y dyfodol. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i dynnu sylw pwyllgorau perthnasol y Senedd at y cytundebau rhyngwladol.