Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/01/2023 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

12.15

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd dim ymddiheuriadau na dirprwyon

12.15 – 13.45

2.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 (gwariant mewn perthynas â chyfiawnder) a gwaith craffu cyffredinol: Sesiwn Dystiolaeth gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

13.50 – 13.55

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

Dogfennau ategol:

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

 

3.1

SL(6)302 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) (Diwygio) 2022

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

3.2

SL(6)311 – Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2023

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

13.55 – 14.00

4.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol  

 

4.1

SL(6)301 - Rheoliadau Dyrannu Tai a Digartrefedd (Cymhwystra) (Cymru) (Diwygio) 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad arno i’r Senedd yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Cadarnhaol

 

4.2

SL(6)307 - Rheoliadau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

14.00 – 14.05

5.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd eisoes

5.1

SL(6)299 – Rheoliadau Hadau (Cywerthedd) (Diwygio) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

14.05 – 14.10

6.

Datganiadau Ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

6.1

WS-30C(6)022 – Rheoliadau Iechyd Planhigion a’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y Datganiad Ysgrifenedig a’r llythyr gan y Gweinidog. Nododd y Pwyllgor y sylwadau hefyd.

14.10 – 14.15

7.

Fframweithiau cyffredin

7.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Fframwaith cyffredin Gwastraff ac Adnoddau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

14.15 – 14.20

8.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

8.1

Gohebiaeth gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Cynhyrchu Organig (Diwygio) (Rhif 2) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gyda’r Gweinidog.

14.20 – 14.25

9.

Papurau i'w nodi

9.1

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Busnes.

9.2

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol

9.3

Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Parhaol: Memorandwm Esboniadol ar is-ddeddfwriaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth â’r Ysgrifennydd Parhaol.

14.25

10.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

14.25 – 14.40

11.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 (gwariant mewn perthynas â chyfiawnder) a gwaith craffu cyffredinol: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafodd gan y Cwnsler Cyffredinol.

14.40 – 14.55

12.

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio), a chytunodd i ystyried ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

14.55 – 15.05

13.

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memoranda Rhif 3 a Rhif 4) ar y Bil Diogelwch Ar-lein

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memoranda Rhif 3 a Rhif 4) ar y Bil a chytunodd i ystyried ei adroddiad drafft yn y cyfarfod nesaf.

15.05 – 15.30

14.

Y Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Bil Amaethyddiaeth (Cymru), a chytunodd i drafod fersiwn ddiwygiedig yn y cyfarfod nesaf.

15.30 - 15.40

15.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) ar Fil Banc Seilwaith y DU: Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

15.40 - 15.50

16.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Technoleg Enetig (Bridio Manwl): Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

15.50 – 16.00

17.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Esgyll Siarcod: Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

16.00 – 16.15

19.

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Trafodion Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor mewn Pwyllgor (yn amodol ar y ddadl Ystyriaeth Gychwynnol)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull o ymdrin â chyfnod ystyriaeth fanwl y pwyllgor o’r Bil a chytunodd ar y drefn o ystyried gwaredu gwelliannau yn ystod Ystyriaeth Fanwl y Pwyllgor, yn amodol ar y ddadl Ystyriaeth Gychwynnol.

16.15 – 16.25

18.

Adroddiad monitro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i rannu ei adroddiad ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Protocol Gogledd Iwerddon gyda Phwyllgor Protocol Tŷ'r Arglwyddi ar Iwerddon/Is-bwyllgor Gogledd Iwerddon, a chytunodd ymhellach i ohirio ystyriaeth lawn o'r Adroddiad Monitro diweddaraf tan ei gyfarfod nesaf.

16.25 – 16.30

20.

Cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y cytundebau rhyngwladol a drafodwyd ar 9 Ionawr 2023, a chytunodd arno.