Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

13.30

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

13.30 - 14.30
60 mins

2.

Sesiwn dystiolaeth gyda'r Arglwydd Bellamy CB, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder: Cyfiawnder yng Nghymru

Dogfennau ategol:

14.30 - 14.40

Egwyl

14.40 - 14.45

3.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

 

3.1

SL(6)286 - Gorchymyn Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Ty Gwydr (Diwygio) (Rhif 2) 2022

Dogfennau ategol:

3.2

SL(6)290 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Rhif 4) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

3.3

SL(6)291 - Rheoliadau Bwyd a Bwyd Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2022

Dogfennau ategol:

14.45 - 14.50

4.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd eisoes

4.1

SL(6)280 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Arbed a Throsiannol) 2022

Dogfennau ategol:

4.2

SL(6)282 – Gorchymyn Cyflog ac Amodau Athrawon Ysgol (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

14.50 - 14.55

5.

Offerynnau statudol y mae angen i’r Senedd gydsynio â hwy (Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol)

5.1

SICM(6)2 - Rheoliadau Anifeiliaid ac Iechyd Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Planhigion ac Iechyd Planhigion (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

14.55 - 15.00

6.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

6.1

Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2022 (“Rheoliadau 2022”).

Dogfennau ategol:

6.2

Llythyr gan y Gweinidog y Gymraeg ac Addysg: cyfarfod Cyngor y Gweinidogion Addysg

Dogfennau ategol:

6.3

LLythyr gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol i'r Dirprwy Weinidog dros Iechyd Meddwl a Llesiant

Dogfennau ategol:

15.00 – 15.05

7.

Papurau i’w nodi

15.05

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 9, 10, 11, ac 13

15.05

9.

Sesiwn dystiolaeth gyda'r Arglwydd Bellamy CB, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol dros Gyfiawnder: Trafod y dystiolaeth

15.15 – 15.25

10.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

15.25 – 15.35

11.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio): Trafod y Nodyn Cyngor cyfreithiol

Dogfennau ategol:

15.35-17.05

Egwyl

(Sesiwn Gyhoeddus)

17.05 - 18.05

12.

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio): Sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidogion

Dogfennau ategol:

(Sesiwn Breifat)

18.05 - 18.15

13.

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio): Trafod y dystiolaeth