Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 26/09/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(11.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau na dirprwyon.

(11.30 - 11.35)

2.

Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiadd arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B

Dogfennau ategol:

2.1

pNeg(6)003 - Rheoliadau Marchnata Hadau a Deunyddiau Lluosogi Planhigion (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) 2022

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon y dylai'r weithdrefn negyddol fod yn gymwys.

(11.35 - 11.40)

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys unrhyw faterion i’w codi o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

Dogfennau ategol:

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

 

 

3.1

SL(6)236 - Rheoliadau Deddf Diogelwch Adeiladau 2022 (Diwygiadau Canlyniadol) (Arolygwyr Cymeradwy) (Cymru) 2022

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

3.2

SL(6)239 - Rheoliadau Ymchwiliadau Llywodraeth Leol (Swyddogaethau Swyddogion Monitro a Phwyllgorau Safonau) (Cymru) (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

3.3

SL(6)240 - Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

3.4

SL(6)241 - Gorchymyn Ymddygiad Aelodau (Egwyddorion) (Cymru) (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

(11.40 - 11.55)

4.

Offerynnau sy'n codi materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Gwneud Negyddol

 

 

4.1

SL(6)233 - Rheoliadau Deddf Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) 2021 (Diwygiadau Canlyniadol) (Is-ddeddfwriaeth) (Rhif 3) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.2

SL(6)237 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Gwladolion Wcreinaidd ac Aelodau o’u Teuluoedd) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee considered the instrument and agreed to report to the Senedd in linBu'r Pwyllgor yn ystyried yr offeryn a chytunwyd i gyflwyno adroddiad i’r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.e with the reporting point identified.

4.3

SL(6)238 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Rhif 2) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i geisio rhagor o eglurhad gan Lywodraeth Cymru.

 

4.4

SL(6)243 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Pennu Rhent) (Contractau wedi eu Trosi) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.5

SL(6)247 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

4.6

SL(6)256 - Rheoliadau Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 (Diwygiadau Canlyniadol ac Amrywiol) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

4.7

SL(6)257 - Rheoliadau Gwybodaeth am Fwyd (Diwygio Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

4.8

SL(6)258 - Rheoliadau Symud Anifeiliaid Anwes yn Anfasnachol (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

Offerynnau’r Weithdrefn Penderfyniad Cadarnhaol

 

 

4.9

SL(6)242 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.10

SL(6)244 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 2) 2022

Rheoliadau (Saesneg yn unig)

Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

(11.55 - 12.00)

5.

Is-ddeddfwriaeth nad yw'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.7

Dogfennau ategol:

5.1

SL(6)234 - Datganiad Blaenoriaethau ac Amcanion Strategol ar gyfer Ofwat a gyhoeddwyd o dan adran 2B o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

(12.00 - 12.05)

6.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

6.1

SL(6)227 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd a nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru.

6.2

SL(6)229 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd a nododd y Pwyllgor yr ymateb gan Lywodraeth Cymru. Nododd y Pwyllgor hefyd fod Llywodraeth Cymru wedi tynnu’r Rheoliadau yn ôl a'u disodli â Rheoliadau a drafodwyd gan y Pwyllgor o dan eitem 4.9.

(12.05 - 12.10)

7.

Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C

7.1

WS-30C(6)011 - Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd Planhigion, Deunyddiau Lluosogi Planhigion a Hadau (Diwygiadau Amrywiol etc.) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a’r sylwadadu a chytunodd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn gofyn am ragor o eglurhad

(12.10 - 12.25)

8.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

8.1

Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, ac iddo gael ei anfon yn unol â'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol.

8.2

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Anifeiliaid, Bwyd, Iechyd Planhigion, Deunyddiau Lluosogi Planhigion a Hadau (Diwygiadau Amrywiol etc.) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog, ac iddo gael ei anfon yn unol â'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol.

8.3

Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Grŵp Rhyngweinidogol ar Berthnasoedd y DU-UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r llythyr gan y Gweinidog, ac iddo gael ei anfon yn unol â'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol.

8.4

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid Dyfrol (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog, ac iddo gael ei anfon yn unol â'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol.

8.5

Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Uwchgynhadledd Cyngor Prydain-Iwerddon yn Guernsey

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r llythyr gan y Prif Weinidog, ac iddo gael ei anfon yn unol â'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol.

8.6

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Grŵp Rhyngweinidogol ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog, ac iddo gael ei anfon yn unol â'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol.

8.7

Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Fforwm Masnach Gweinidogol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig a’r llythyr gan y Gweinidog, ac iddo gael ei anfon yn unol â'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol.

8.8

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion) (Amlder Gwiriadau) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

(12.25 - 12.40)

9.

Papurau i'w nodi

9.1

Datganiad Ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Datganiad ar gynnydd y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.

9.2

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a chytunodd i ymateb i’r Pwyllgor Cyllid.

9.3

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diogelwch Ar-lein

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

9.4

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd: Y Bil Diogelu Data a Gwybodaeth Ddigidol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog at y Llywydd.

9.5

Gohebiaeth gan Dr Robert Jones, Canolfan Llywodraethiant Cymru: Cynnig i gynnal ymchwiliad i anghymesuredd hiliol o fewn y system cyfiawnder troseddol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a chytunodd i’w drafod ymhellach mewn cyfarfod yn y dyfodol.

9.6

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Caffael

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a chytunodd i ymateb i'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

9.7

Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol: Deddf yr Undebau Llafur (Cymru) 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol.

9.8

Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Adroddiad Gwerthusiad y Comisiwn Etholiadol o Gynlluniau Peilot Etholiadol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a’r datganiad ysgrifenedig.

 

9.9

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Gwybodaeth yn dilyn y sesiwn dystiolaeth, 20 Mehefin 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

9.10

Gohebiaeth gan Bwyllgor Materion Ewropeaidd Tŷ'r Arglwyddi: Ymchwiliad i berthynas y DU a'r UE yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a chytunodd i ymateb i’r Pwyllgor Materion Ewropeaidd.

9.11

Gohebiaeth gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau: Cysylltiadau rhynglywodraethol: cynigion ar gyfer Biliau’r DU i ddeddfu mewn meysydd datganoledig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr a chytunodd i ymateb i'r Ysgrifennydd Gwladol a oedd newydd ei benodi.

9.12

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Caffael

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog.

9.13

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Mynediad at gyfiawnder: Crynodeb o'r gwaith ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

9.14

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Offerynnau Statudol sy’n Deillio o Ymadael â’r UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

9.15

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cytundebau rhynglywodraethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

9.16

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at y Llywydd: Y Bil Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog at y Llywydd.

9.17

Gohebiaeth gan Bwyllgor Cyfansoddiad, Ewrop, Materion Allanol a Diwylliant Senedd yr Alban: Effaith Brexit ar Ddatganoli

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Cyfansoddiad, Ewrop, Materion Allanol a Diwylliant.

9.18

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Bil Hawliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog at y Llywydd.

(12.40)

10.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd ar gyfer eitemau 11 a 12 ac eitemau 14 i 20

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

(12.40 - 12.50)

11.

Cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

·    Yr Ail Brotocol Ychwanegol i Gonfensiwn Cyngor Ewrop ar Seiberdroseddu ("Confensiwn Budapest")

·   Y Protocolau sy'n ymwneud ag ymaelodi'r Ffindir a Sweden â NATO

a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundebau mewn cyfarfod yn y dyfodol. Cytunodd y Pwyllgor hefyd i dynnu sylw Pwyllgorau perthnasol y Senedd at y cytundebau rhyngwladol.

(12.50 - 13.00)

12.

Adroddiad Monitro

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad monitro diweddaraf.

(13.30 - 14.30)

13.

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Chomisiwn y Gyfraith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiwn y Gyfraith (Cymru a Lloegr) ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru). 

 

(14.30 - 14.45)

14.

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru):Trafod y dystiolaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yn ystyried y dystiolaeth a gafwyd gan Gomisiwn y Gyfraith (Cymru a Lloegr) ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru).

(14.45 - 14.55)

15.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Ysgolion y DU, a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft mewn cyfarfod yn y dyfodol.

(14.55 - 15.05)

16.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar Fil Banc Seilwaith y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 2) ar Fil Banc Seilwaith y DU, a chytunodd i drafod ei adroddiad mewn cyfarfod yn y dyfodol.

(15.05 - 15.25)

17.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Caffael

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 2) ar y Bil Caffael, a chytunodd i drafod ei adroddiad mewn cyfarfod yn y dyfodol.

(15.25 - 15.35)

18.

Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020: Gwaharddiadau o ran gwasanaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Weinidog yr Economi a’r datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol. Nododd y Pwyllgor yn ffurfiol fod llythyr yn gofyn am ragor o eglurder wedi’i anfon at Weinidog yr Economi.

(15.35 - 16.05)

19.

Adroddiad blynyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ddrafft o'i adroddiad blynyddol a chytunodd i drafod a chytuno ar fân newidiadau i'r adroddiad y tu allan i'r Pwyllgor.

(16.05 - 16.15)

20.

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor faterion yn ymwneud â’i flaenraglen waith, gan gynnwys gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes mewn perthynas â Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) a Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru).