Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 07/03/2022 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

(14.00-14.15)

2.

Fframweithiau cyffredin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad.

 

2.1

Fframwaith cyffredin dros dro ar gymorth amaethyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷr Arglwyddi at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ynghylch y fframwaith cyffredin dros dro ar gymorth amaethyddol.

 

2.20

Fframwaith Cyffredin dros dro ar reoli pysgodfeydd a chefnogaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, a’r ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ynghylch y fframwaith cyffredin dros dro ar reoli pysgodfeydd a chefnogaeth.

 

2.3

Fframwaith cyffredin ar sylweddau dros dro sy'n disbyddu osôn a nwyon tŷ gwydr fflworinedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith ynghylch y fframwaith cyffredin dros dro ar sylweddau sy'n disbyddu osôn a nwyon tŷ gwydr fflworinedig.

 

2.4

Fframwaith cyffredin dros dro ar iechyd anifeiliaid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor Craffu ar Fframweithiau Cyffredin Tŷr Arglwyddi at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig ynghylch y fframwaith cyffredin dros dro ar iechyd anifeiliaid.

 

(14.15-14.20)

3.

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

3.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Cydsynio i reoliadau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd ynghylch Gorchymyn Bwrdd Datblygu Amaethyddiaeth a Garddwriaeth (Diwygio) 2022.

 

(14.20-14.30)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2 a Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Iechyd a Gofal

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2 a Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Iechyd a Gofal.

 

4.2

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23.

 

4.3

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at y Llywydd: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd at y Llywydd ynghylch Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd.

 

4.4

Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a llwyth gwaith y dyfodol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ynghylch cynlluniau gwaith y Pwyllgor yn y dyfodol mewn perthynas â rhaglen ddeddfwriaethol arfaethedig Llywodraeth y DU. Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a llwyth gwaith y dyfodol.

 

4.5

Gohebiaeth gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd: Terminoleg briodol i ddisgrifio pobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Brif Weithredwr a Chlerc y Senedd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch terminoleg briodol i ddisgrifio pobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig.

 

4.6

Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru).

 

4.7

Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch i’w adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Rheoli Cymorthdaliadau.

 

4.8

Gohebiaeth gan Bwyllgor y Cyfansoddiad, Ewrop, Materion Allanol a Diwylliant, Senedd yr Alban: Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gynullydd Pwyllgor y Cyfansoddiad, Ewrop, Materion Allanol a Diwylliant yn Senedd yr Alban ynghylch ymchwiliad y pwyllgor hwnnw i farchnad fewnol y DU.

 

(14.30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(14.30-14.45)

6.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Diogelwch Adeiladau - trafod y nodyn cyngor cyfreithiol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 4) ar y Bil Diogelwch Adeiladau, a chytunwyd i drafod ei adroddiad mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

(14.45-14.50)

7.

Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundeb rhwng y DU a Serbia ar Aildderbyn Pobl sy'n Preswylio heb Awdurdod, a chytunwyd i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundeb yn ei gyfarfod ar 21 Mawrth 2022.

 

(14.50-15.05)

8.

Rhaglen fframweithiau cyffredin - trafodaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y rhaglen fframweithiau cyffredin a chytunwyd i drafod camau gweithredu pellach mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

(15.05-15.10)

9.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Rhenti Masnachol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws).