Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/06/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

10.30

1.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.22 i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i benodi Jack Sargeant AS yn Gadeirydd dros dro o dan Reol Sefydlog 17.22.

 

10.35

2.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Cadeirydd, yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, ei fod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

10.35-10.45

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

3.1

SL(6)013 - Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau Preswyl: Estyn Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 2) (Cymru) 2021

LJC(6)-03-21 – Papur 1 – Adroddiad

LJC(6)-03-21 – Papur 2 – Rheoliadau

LJC(6)-03-21 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

LJC(6)-03-21 - Papur 4 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 14 Mehefin 2021

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

3.2

SL(6)012 - Rheoliadau Addysg (Benthyciadau i Fyfyrwyr) (Ad-dalu) (Diwygio) (Rhif 2) 2021

LJC(6)-03-21 – Papur 5 – Adroddiad

LJC(6)-03-21 – Papur 6 – Rheoliadau

LJC(6)-03-21 – Papur 7 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

3.3

SL(6)014 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021

LJC(6)-03-21 – Papur 8 – Adroddiad

LJC(6)-03-21 – Papur 9 – Rheoliadau

LJC(6)-03-21 – Papur 10 – Memorandwm Esboniadol

LJC(6)-03-21 - Papur 11 - Llythyr gan y Prif Weinidog, 18 Mehefin 2021

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

10.45-10.50

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

4.1

SL(6)008 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol, Atebolrwydd Gweithredwyr a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 2) 2021

LJC(6)-03-21 – Papur 12 – Adroddiad

LJC(6)-03-21 - Papur 13 - Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.