Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: P Gareth Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/12/2021 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

13.30 - 14.15

1.

Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu): Briff technegol gan Lywodraeth Cymru (yn ddarostyngedig i’r Bil yn cael ei gyflwyno)

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar Fil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pŵer i Addasu). Ymunodd aelodau’r Pwyllgor Cyllid â’r Pwyllgor ar gyfer y sesiwn friffio.

 

14.15

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau na dirprwyon.

 

14.15 - 14.20

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

Dogfennau ategol:

3.1

SL(6)098 - Rheoliadau Cyfraniadau Ardrethu Annomestig (Cymru) (Diwygio) 2021

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ac roedd yn fodlon arno.

 

14.20 - 14.25

4.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Senedd o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3.

4.1

SL(6)099 – Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwynt adrodd a nodwyd.

 

4.2

SL(6)103 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 17) 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

4.3

SL(6)101 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 21) 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunodd i gyflwyno adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd a nodwyd.

 

14.25 - 14.30

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 

5.2

Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Pysgodfeydd Môr (Diwygio etc.) (Rhif 2) 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd.

 

5.3

Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rheoliadau Plaladdwyr (Dirymu) (Ymadael â’r UE) 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd.

 

5.4

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Bil Ardrethu (Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmnïau a Ddiddymwyd)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, a oedd yn cynnwys ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ardrethu (Coronafeirws) ac Anghymhwyso Cyfarwyddwyr (Cwmnïau a Ddiddymwyd).

 

14.30

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

14.30 - 14.40

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) Llywodraeth Cymru ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir).  

 

Nododd y Pwyllgor bod y Gweinidog wedi ymateb i’w adroddiadau ar y Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol blaenorol ar y Bil, a bod y ddadl yn y Cyfarfod Llawn o ran y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil wedi'i threfnu ar gyfer dydd Mawrth 14 Rhagfyr 2021.

 

14.40 - 14.50

8.

Nodyn briffio ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y cytundebau rhyngwladol a ganlyn:

 

·         Cymorth Credyd Swyddogol y DU/Wcrain ar gyfer Datblygu Galluoedd Llynges yr Wcrain;

·         Cytundeb Cydweithrediad Amddiffyn y DU/Kenya;

·         Cyfnewid Gwybodaeth rhwng y DU/Awstralia/UDA am Yriant Niwclear Llyngesol;

 

a chytunodd i drafod ei adroddiad drafft ar y cytundebau yn y cyfarfod nesaf.

 

14.50 - 15.00

9.

Fframweithiau cyffredin

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf ar lafar am y fframweithiau cyffredin. Cytunodd y Pwyllgor i wahodd y Cwnsler Cyffredinol i roi tystiolaeth ar y fframweithiau cyffredin mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 

15.00 - 15.10

10.

Materion yn ymwneud â chyfiawnder o fewn cylch gwaith y Pwyllgor – diweddariad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am faterion yn ymwneud â chyfiawnder, yn enwedig gwaith cychwynnol sy'n cael ei wneud gan y Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion. Cytunodd y Pwyllgor i drafod blaenraglen waith ddiwygiedig yn y flwyddyn newydd.