Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 108(v3) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 06/12/2022 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1-5, 7 ac 8. Tynnwyd cwestiwn 6 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.37

(30 munud)

3.

Datganiad gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Newid Hinsawdd – Y Datganiad Terfynol ar gyfer Cyllideb Garbon 1

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.56

(30 munud)

4.

Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Y Model Athrawon Cyflenwi

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.22

(30 munud)

5.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Diwygio bysiau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.39

(5 munud)

6.

Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Personau y Mae’n Ofynnol Iddynt Ddarparu Gwybodaeth, a Chyflwyno Hysbysiadau) (Cymru) 2022

NDM8156 Lesley Griffiths (Wrecsam)

 

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

 

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Ardrethu Annomestig (Personau y Mae’n Ofynnol Iddynt Ddarparu Gwybodaeth, a Chyflwyno Hysbysiadau) (Cymru) 2022 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Tachwedd 2022.

 

Dogfennau Ategol
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.11

NDM8156 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5: 

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Ardrethu Annomestig (Personau y Mae’n Ofynnol Iddynt Ddarparu Gwybodaeth, a Chyflwyno Hysbysiadau) (Cymru) 2022 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Tachwedd 2022.

Dogfennau Ategol
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

7.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd Cyfnod Pleidleisio.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.13 cafodd y trafodion eu hatal dros dro i ganiatáu egwyl cyn yr eitem nesaf. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull.

(180 munud)

8.

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Ystyr cynhyrchion plastig untro a chynhyrchion plastig untro gwaharddedig

11, 39, 12, 40, 13, 14, 1

2. Sigaréts electronig

6, 9, 10, 7, 8

3. Canllawiau

15, 17

4. Gweithgynhyrchu cynhyrchion plastig untro gwaharddedig

57, 58, 59, 16, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 30, 56

5. Esemptiadau mewn perthynas â meddyginiaeth fferyllol

2, 3, 4, 5

6. Esemptiadau mewn perthynas â ffyn cotwm

31, 32, 33, 35, 36, 38

7. Cynhyrchion a wneir o blastig ocso-ddiraddiadwy ac ocso-fioddiraddadwy

34, 37, 20, 22

8. Cynhyrchion plastig untro gwaharddedig: pŵer i ddiwygio

18, 19, 21, 23

9. Bwrdd Trosolwg a Phanel Cynghori

41, 55

10. Trosedd cyflenwi cynnyrch plastig untro gwaharddedig

24, 42

11. Camau gorfodi gan awdurdodau lleol

25, 26, 27, 28, 29

Dogfennau Ategol
Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) (fel y'i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o welliannau wedi'u didoli
Grwpio gwelliannau
Geirfa Ddwyieithog

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.23

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Senedd ar 29 Tachwedd 2022.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

28

53

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Ni ddetholwyd gwelliant 39.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Ni ddetholwyd gwelliant 40.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

1

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Derbyniwyd gwelliant 1, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 57:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

41

54

Gwrthodwyd gwelliant 57.

Derbyniwyd gwelliant 2, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 58:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 58.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 31:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 31.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 32:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 32.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 33:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 33.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

41

54

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 34:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 34.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 59:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 59.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

14

54

Derbyniwyd gwelliant 3.

Gan fod gwelliant 3 wedi’i dderbyn, methodd gwelliant 35.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 36:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 36.

Derbyniwyd gwelliant 4, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 37:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

39

54

Gwrthodwyd gwelliant 37.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 38.

Derbyniwyd gwelliant 5, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 16.

Derbyniwyd gwelliant 17, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 18, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 19, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 19 wedi’i dderbyn, methodd gwelliannau 7 ac 20.

Derbyniwyd gwelliant 21, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 22.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 23.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 41:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

54

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd gwelliant 24, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 24:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

40

54

Gwrthodwyd gwelliant 24.

Derbyniwyd gwelliant 42, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

13

0

41

54

Gwrthodwyd gwelliant 43.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliannau 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 a 56.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 25:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 25.

Derbyniwyd gwelliant 26, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 27, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 28, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 29, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

42

54

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Gan fod gwelliant 16 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 30.

Gan fod gwelliant 41 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 55.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

Datganiad y Llywydd

Nododd y Llywydd y gallai, yn unol â Rheol Sefydlog 26.50A, gadarnhau nad oedd darpariaethau’r Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru), yn ei barn hi, yn ymwneud â phwnc gwarchodedig.

(15 munud)

9.

Dadl: Cyfnod 4 y Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.58

Cynigodd y Gweinidog Newid Hinsawdd bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47.

Yn unol a Rheol Sefydlog 26.50C, gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

53

0

1

54

Derbyniwyd y cynnig.

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: