Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 83(v3) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/07/2022 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd cwestiynau 1 – 7 a 9. Tynnwyd cwestiwn 8 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.32

(60 munud)

3.

Datganiad gan y Prif Weinidog: Y Rhaglen Ddeddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.44

(45 munud)

4.

Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.49

(30 munud)

5.

Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Diweddariad ar Gyllidebu ar Sail Rhyw

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.18

(30 munud)

6.

Datganiad gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg: Cyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.49

(30 munud)

7.

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Iechyd Menywod

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.25

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 18.04 cafodd y trafodion eu hatal dros dro i ganiatáu egwyl cyn yr eitem nesaf. Cafodd y gloch ei chanu 10 munud cyn ailgynnull.

(90 munud)

8.

Dadl: Cyfnod 3 Bil Deddfau Trethi Cymru etc. (Pwer i Addasu)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.19

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

Derbyniwyd gwelliant 1, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Derbyniwyd gwelliant 3, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 4, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: