Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 10(v3) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 29/06/2021 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

 

(15 munud)

1.

Enwebiadau ar gyfer cadeiryddion pwyllgorau

Bydd y Llywydd yn gwahodd enwebiadau ar gyfer cadeiryddion y pwyllgorau canlynol yn unol â Rheol Sefydlog 17.2F:

 

1. Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Llafur)

2. Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Ceidwadwyr Cymreig)

3. Y Pwyllgor Cyllid (Plaid Cymru)

4. Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Llafur)

5. Y Pwyllgor Deisebau (Llafur)

6. Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol (Plaid Cymru)

7. Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Ceidwadwyr Cymreig)

8. Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ceidwadwyr Cymreig)

9. Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Llafur)

10. Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Plaid Cymru)

11. Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Llafur)

12. Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Llafur)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gwahoddodd y Llywydd enwebiadau ar gyfer cadeiryddion y pwyllgorau yn unol â Rheol Sefydlog 17.2F. Galwyd am enwebiadau yn y drefn a ganlyn:

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol (Llafur)

Enwebwyd Jenny Rathbone gan Jayne Bryant.
Eiliodd Mike Hedges yr enwebiad.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Jenny Rathbone wedi ei hethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (Ceidwadwyr Cymreig)

Enwebwyd Mark Isherwood gan Laura Anne Jones.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Mark Isherwood wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

Y Pwyllgor Cyllid (Plaid Cymru)

Enwebwyd Peredur Owen Griffiths gan Delyth Jewell.

Enwebwyd Rhys ab Owen gan Sioned Williams.

Gan fod dau enwebiad, cyfeiriodd y Llywydd yr enwebiadau ar gyfer pleidlais gyfrinachol yn unol â Rheol Sefydlog 17.21.

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Llafur)

Enwebwyd Huw Irranca-Davies gan Sarah Murphy.
Eiliodd Buffy Williams yr enwebiad.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Huw Irranca-Davies wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Y Pwyllgor Deisebau (Llafur)

Enwebwyd Jack Sargeant gan Jayne Bryant.
Eiliodd Ken Skates yr enwebiad.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Jack Sargeant wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau.

Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol (Plaid Cymru)

Enwebwyd Delyth Jewell gan Llyr Gruffydd.

Enwebwyd Heledd Fychan gan Rhys ab Owen.

Gan fod dau enwebiad, cyfeiriodd y Llywydd yr enwebiadau ar gyfer pleidlais gyfrinachol yn unol â Rheol Sefydlog 17.21.

Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig (Ceidwadwyr Cymreig)

Enwebwyd Paul Davies gan Laura Anne Jones.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Paul Davies wedi ei ethol yn Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig.

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ceidwadwyr Cymreig)

Enwebwyd Russell George gan Laura Anne Jones.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Russell George wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Llafur)

Enwebwyd John Griffiths gan Jayne Bryant.
Eiliodd Ken Skates yr enwebiad.

Enwebwyd Mike Hedges gan Rhianon Passmore.
Eiliodd Jack Sargeant yr enwebiad.

Gan fod dau enwebiad, cyfeiriodd y Llywydd yr enwebiadau ar gyfer pleidlais gyfrinachol yn unol â Rheol Sefydlog 17.21.

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (Plaid Cymru)

Enwebwyd Llyr Gruffydd gan Mabon ap Gwynfor.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Llyr Gruffydd wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith.

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Llafur)

Enwebwyd Jayne Bryant gan Ken Skates.
Eiliodd Jenny Rathbone yr enwebiad.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Jayne Bryant wedi ei hethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad (Llafur)

Enwebwyd Vikki Howells gan Huw Irranca-Davies.
Eiliodd Buffy Williams yr enwebiad.

Gan nad oedd ond un enwebiad, ac na chafwyd gwrthwynebiad i’r enwebiad, datganodd y Llywydd fod Vikki Howells wedi ei hethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad.

 

Pwynt o drefn

Cododd Alun Davies bwynt o drefn i fynegi ei siom nad oedd y Pwyllgor Busnes wedi cytuno â’i gais i sefyll ar y cyd â Mike Hedges i fod yn Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, a rhannu’r swydd pe bai’n cael ei ethol. Dywedodd y Llywydd iddi dderbyn y cais brynhawn ddoe, ac nad oedd y syniad o rannu swydd wedi cael ei godi ar unrhyw bryd dros yr wythnosau diwethaf yn ystod trafodaethau’r Pwyllgor Busnes ynghylch strwythur y pwyllgorau. Dywedodd y Llywydd nad yw rhannu swydd Cadeirydd pwyllgor yn rhywbeth sy’n bosibl ar hyn o bryd o dan y Rheolau Sefydlog, ac mai barn unfrydol y Pwyllgor Busnes oedd na fyddai’n bosibl gwneud newid o’r fath gyda chyn lleied o rybudd ond y dylai fod yn destun ystyriaeth bwyllog. Roedd y Pwyllgor Busnes wedi cytuno i edrych ar y posibilrwydd o gyflwyno rhannu swydd mewn ffordd systemig yn y dyfodol agos.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.48

Gofynnwyd y 6 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(30 munud)

3.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.47

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 15.05 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Llywydd.

 

(45 munud)

4.

Datganiad gan y Prif Weinidog: Diwygio ein Hundeb

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.16

 

(45 munud)

5.

Datganiad gan Weinidog yr Economi: Gwarant i Bobl Ifanc

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem 16.01

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 16.28 cafodd y cyfarfod ei atal dros dro gan y Dirprwy Llywydd.

 

(45 munud)

6.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol: Hybu Cydraddoldeb LGBTQ+ yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.38

 

(45 munud)

7.

Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: Gwaith Teg a’r Cyflog Byw Gwirioneddol mewn Gofal Cymdeithasol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.06

 

(30 munud)

8.

Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021

NDM7724 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mehefin 2021.

Dogfennau Ategol

Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.30

NDM7724 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 5) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 13) 2021 a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 18 Mehefin 2021.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

9.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Ni chafwyd cyfnod pleidleisio

 

Etholiad Cadeiryddion y Pwyllgorau: Canlyniad

Dechreuodd yr eitem am 18.00

Cyhoeddodd y Llywydd ganlyniadau etholiad y bleidlais gyfrinachol ar gyfer ethol cadeiryddion y pwyllgorau yn y drefn a ganlyn:

Y Pwyllgor Cyllid

Rhys ab Owen

Peredur Owen Griffiths

Ymatal

Cyfanswm

27

30

1

58

Cyhoeddodd y Llywydd fod Peredur Owen Griffiths wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

Y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol

Heledd Fychan

Delyth Jewell

Ymatal

Cyfanswm

13

44

1

58

Cyhoeddodd y Llywydd fod Delyth Jewell wedi ei hethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

John Griffiths

Mike Hedges

Ymatal

Cyfanswm

31

27

0

58

Cyhoeddodd y Llywydd fod John Griffiths wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

Bwriodd Sian Gwenllian (Arfon) bleidlais trwy ddirprwy ar ran Adam Price (Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr) yn y tri etholiad.