Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Amseriad disgwyliedig: 139 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 17/05/2023 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 9 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiwn 6 gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Cymdeithasol. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Cwnsler Cyffredinol ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.27

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

3.

Cwestiynau i Gomisiwn y Senedd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

Gofynnwyd y 6 cwestiwn.

 

(20 munud)

4.

Cwestiynau Amserol

Gofyn i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Samuel Kurtz (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa fesurau bioddiogelwch y mae'r Gweinidog yn ymgymryd â hwy i atal ymlediad H5N1 yng Nghymru yn sgil dau weithiwr dofednod yn Lloegr yn dal ffliw adar?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.33

Atebwyd gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Samuel Kurtz (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Pa fesurau bioddiogelwch y mae'r Gweinidog yn ymgymryd â hwy i atal ymlediad H5N1 yng Nghymru yn sgil dau weithiwr dofednod yn Lloegr yn dal ffliw adar?

 

(5 munud)

5.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.39

Gwnaeth Tom Giffard ddatganiad am – Wythnos Twristiaeth Cymru (15-21 Mai).

Gwnaeth Vikki Howells ddatganiad am - Dadorchuddio plac porffor cyntaf Cwm Cynon yn Amgueddfa Cwm Cynon, i gofnodi fywyd a gwaith Rose Davies (12 Mai).

Gwnaeth Darren Millar ddatganiad am - Nodi 60 mlynedd o’r Fynydd Gymreig (18 Mai).

Gwnaeth Laura Anne Jones ddatganiad am - Wythnos Gweithredu ar Ddementia (15-21 Mai).

Gwnaeth Heledd Fychan ddatganiad am - Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (15-21 Mai).

 

(30 munud)

6.

Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod - Diogelwch adeiladau uchel

NDM8230 Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil i sicrhau bod datblygwyr adeiladau uchel iawn yn gyfrifol am faterion diogelwch.

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

a) creu dyletswydd ar ddatblygwyr i ad-dalu lesddeiliaid am gostau rhesymol a gronnwyd o ganlyniad i faterion diogelwch adeiladau; a

b) gwahardd unrhyw ddatblygwr sy’n gwrthod cyweirio’r diffygion diogelwch tân ar adeiladau a ddatblygwyd ganddynt rhag cael caniatâd cynllunio ar gyfer unrhyw ddatblygiadau newydd yng Nghymru.

Cyd-gyflwynwyr

Jane Dodds (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Rhys ab Owen (Canol De Cymru)

Cefnogwyr

Gareth Davies (Dyffryn Clwyd)

Joel James (Canol De Cymru)

Natasha Asghar (Dwyrain De Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.47

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM8230 Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil i sicrhau bod datblygwyr adeiladau uchel iawn yn gyfrifol am faterion diogelwch.

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

a) creu dyletswydd ar ddatblygwyr i ad-dalu lesddeiliaid am gostau rhesymol a gronnwyd o ganlyniad i faterion diogelwch adeiladau; a

b) gwahardd unrhyw ddatblygwr sy’n gwrthod cyweirio’r diffygion diogelwch tân ar adeiladau a ddatblygwyd ganddynt rhag cael caniatâd cynllunio ar gyfer unrhyw ddatblygiadau newydd yng Nghymru.

Cyd-gyflwynwyr

Jane Dodds (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Rhys ab Owen (Canol De Cymru)

Cefnogwyr

Gareth Davies (Dyffryn Clwyd)

Joel James (Canol De Cymru)

Natasha Asghar (Dwyrain De Cymru)

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

18

0

47

Derbyniwyd y cynnig.

 

(60 munud)

7.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai – Digartrefedd

NDM8267 John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

Cynnig bod Senedd Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, ‘Digartrefedd’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Mawrth 2023.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mai 2023.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.16

NDM8267 John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

Cynnig bod Senedd Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, ‘Digartrefedd’, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Mawrth 2023.

Noder: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 10 Mai 2023.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

8.

Dadl Plaid Cymru - Clefydau anadlol

NDM8266 Sian Gwenllian (Arfon)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi:

a) bod 1 ym mhob 5 o bobl yn byw gyda chyflwr ysgyfaint yng Nghymru;

b) bod gan Gymru'r lefel uchaf o farwolaethau anadlol yng ngorllewin Ewrop;

c) nad yw'r gwasanaethau anadlu wedi adfer yn dilyn y pandemig, gyda rhestrau aros ar gyfer adsefydlu ysgyfeiniol mor uchel â thair blynedd mewn rhai rhannau o Gymru;

d) bod Llywodraeth Cymru wedi datblygu datganiad ansawdd newydd ond does dim cynllun gweithredu.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu cynllun gwella ar gyfer clefydau anadlol i drawsnewid bywydau pobl sy'n byw gyda chyflyrau'r ysgyfaint.

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Dileu popeth ar ôl 1(b) a rhoi yn ei le:

bod Cymru’n arwain y ffordd yn y DU mewn llawer o agweddau ar wella gwasanaethau clefydau anadlol, gan gynnwys defnyddio addysg ddigidol yn helaeth i wella gofal clinigol, defnyddio apiau i gleifion i leihau’r angen am ofal brys a gofal mewn argyfwng, a helpu cleifion i newid i ddefnyddio anadlyddion ag ôl troed carbon is.

y bydd y GIG yn ymateb i’r Datganiad Ansawdd ar gyfer Clefydau Anadlol drwy ei waith cynllunio gweithredol lleol ac y bydd yn cael ei gefnogi’n genedlaethol gan rwydwaith clinigol Gweithrediaeth y GIG ar gyfer clefydau anadlol.

Datganiad Ansawdd ar gyfer Clefydau Anadlol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.05

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM8266 Sian Gwenllian (Arfon)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi:

a) bod 1 ym mhob 5 o bobl yn byw gyda chyflwr ysgyfaint yng Nghymru;

b) bod gan Gymru'r lefel uchaf o farwolaethau anadlol yng ngorllewin Ewrop;

c) nad yw'r gwasanaethau anadlu wedi adfer yn dilyn y pandemig, gyda rhestrau aros ar gyfer adsefydlu ysgyfeiniol mor uchel â thair blynedd mewn rhai rhannau o Gymru;

d) bod Llywodraeth Cymru wedi datblygu datganiad ansawdd newydd ond does dim cynllun gweithredu.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu cynllun gwella ar gyfer clefydau anadlol i drawsnewid bywydau pobl sy'n byw gyda chyflyrau'r ysgyfaint.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y cynnig. Felly, gwrthodwyd y cynnig.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Dileu popeth ar ôl 1(b) a rhoi yn ei le:

bod Cymru’n arwain y ffordd yn y DU mewn llawer o agweddau ar wella gwasanaethau clefydau anadlol, gan gynnwys defnyddio addysg ddigidol yn helaeth i wella gofal clinigol, defnyddio apiau i gleifion i leihau’r angen am ofal brys a gofal mewn argyfwng, a helpu cleifion i newid i ddefnyddio anadlyddion ag ôl troed carbon is.

y bydd y GIG yn ymateb i’r Datganiad Ansawdd ar gyfer Clefydau Anadlol drwy ei waith cynllunio gweithredol lleol ac y bydd yn cael ei gefnogi’n genedlaethol gan rwydwaith clinigol Gweithrediaeth y GIG ar gyfer clefydau anadlol.

Datganiad Ansawdd ar gyfer Clefydau Anadlol

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

25

49

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod y Senedd wedi gwrthod y cynnig heb ei ddiwygio, ac wedi gwrthod y gwelliant i'r cynnig, gwrthodwyd y cynnig.

9.

Cyfnod Pleidleisio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.51

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(30 munud)

10.

Dadl Fer

NDM8265 Peter Fox (Mynwy)

Pam fod angen cynllun strategol ar Gymru i flaenoriaethu ymchwil i diwmorau ar yr ymennydd

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.53

NDM8265 Peter Fox (Mynwy)

Pam fod angen cynllun strategol ar Gymru i flaenoriaethu ymchwil i diwmorau ar yr ymennydd