Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 115(v3) 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/01/2023 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cynhaliwyd y cyfarfod hwn ar ffurf hybrid, gyda rhai Aelodau yn Siambr y Senedd ac eraill yn ymuno drwy gyswllt fideo.

(45 munud)

1.

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Bydd y Llywydd yn galw ar Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Gweinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.20

Gofynnwyd cwestiynau 1-7 a 9 -12. Tynnwyd cwestiwn 8 yn ôl. Gwahoddodd y Llywydd Lefarwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(20 munud)

3.

Cwestiynau Amserol

Gofyn i Weinidog y Gymraeg ac Addysg

James Evans (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei ddisgwyliadau ynghylch ei gyfarfodydd gydag undebau llafur yr athrawon yn ddiweddarach yr wythnos hon o ran osgoi cau ysgolion?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

Atebwyd gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg

James Evans (Brycheiniog a Sir Faesyfed): A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ei ddisgwyliadau ynghylch ei gyfarfodydd gydag undebau llafur yr athrawon yn ddiweddarach yr wythnos hon o ran osgoi cau ysgolion?

 

Pwynt o Drefn

Am 15.07, cododd Heledd Fychan Bwynt o Drefn i wneud cais bod y canllawiau ar gyfer cyfarfodydd rhithiol a hybrid y pwyllgorau yn cael eu hadolygu, yn sgil penderfyniad Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol yn rhithiol yn hytrach na dod i’r cyfarfod y bore hwnnw, er ei bod yn bresennol ar yr Ystâd a bod y Pwyllgor wedi gofyn iddi fod yn bresennol yn yr ystafell.

 

Wrth ymateb i’r materion a godwyd, esboniodd y Dirprwy Weinidog ei bod wedi penderfynu cymryd rhan yn rhithiol yn y sesiwn, oherwydd bod y swyddogion a oedd yn ei chefnogi hefyd yn cymryd rhan o bell.

 

Dywedodd y Llywydd y byddai’n holi Fforwm y Cadeiryddion i ystyried y canllawiau presennol ar sail profiadau’r holl bwyllgorau o ran presenoldeb Gweinidogion ac Aelodau yn yr ystafell gyfarfod neu’n rhithiol.

(5 munud)

4.

Datganiadau 90 Eiliad

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.14

Gwnaeth Sioned Williams ddatganiad am - 200 mlynedd ers genedigaeth Alfred Russel Wallace, un o naturiaethwyr gorau Prydain, a damcaniaethwr esblygiadol cynnar. (8 Ionawr).

 

(60 munud)

5.

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Dyfodol bysiau a threnau yng Nghymru

NDM8180 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, ‘Dyfodol bysiau a threnau yng Nghymru', a osodwyd ar 6 Hydref 2022.

Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Ionawr 2023.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.16

NDM8180 Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru)

Cynnig bod y Senedd:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, ‘Dyfodol bysiau a threnau yng Nghymru', a osodwyd ar 6 Hydref 2022.

Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 11 Ionawr 2023.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

6.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Ynni adnewyddadwy ar y môr

NDM8183 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn credu y bydd defnyddio dyfroedd arfordirol Cymru yn helpu i gyflawni chwyldro mewn ynni gwyrdd ac adnewyddadwy.

2. Yn nodi bod modd creu tua 10,000 o swyddi gwyrdd a buddion ehangach.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi'r gwaith o ddatblygu ynni adnewyddadwy ar y môr yng Nghymru, gan sicrhau y darperir gweithlu â digon o sgiliau a chapasiti gweithgynhyrchu gwell.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.24

NDM8183 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn credu y bydd defnyddio dyfroedd arfordirol Cymru yn helpu i gyflawni chwyldro mewn ynni gwyrdd ac adnewyddadwy.

2. Yn nodi bod modd creu tua 10,000 o swyddi gwyrdd a buddion ehangach.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi'r gwaith o ddatblygu ynni adnewyddadwy ar y môr yng Nghymru, gan sicrhau y darperir gweithlu â digon o sgiliau a chapasiti gweithgynhyrchu gwell.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

7.

Dadl Plaid Cymru - Rheoli'r pwysau ar y GIG

NDM8181 Sian Gwenllian (Arfon)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn gresynu at y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi camreoli'r pwysau sy'n wynebu'r GIG.

2. Yn datgan argyfwng iechyd yng Nghymru.

Cefnogwyr

Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.13

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

NDM8181 Sian Gwenllian (Arfon)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn gresynu at y ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi camreoli'r pwysau sy'n wynebu'r GIG.

2. Yn datgan argyfwng iechyd yng Nghymru.

Cefnogwyr

Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Gwrthodwyd y cynnig.

 

8.

Cyfnod Pleidleisio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.09

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(30 munud)

9.

Dadl Fer

NDM8182 Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

Datblygu sector ynni hydrogen yng Nghymru

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.10

NDM8182 Janet Finch-Saunders (Aberconwy)

Datblygu sector ynni hydrogen yng Nghymru