Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Amseriad disgwyliedig: 56 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/03/2022 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i’r Gweinidog Newid Hinsawdd

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Atebwyd cwestiynau 1, 2, 4 a 6 gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog â’r Dirprwy Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

Am 13.58, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 1 funud

 

 

 

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg ac Addysg

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.26

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Gweinidog ar ôl cwestiwn 2.

 

(20 munud)

3.

Cwestiynau Amserol

I’w ofyn i’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meironydd) Pa asesiad mae'r Llywodraeth wedi ei wneud o effaith cytundeb masnach y Deyrnas Gyfunol ac Aotearoa (Seland Newydd) ar amaethyddiaeth yng Nghymru?

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.11

Atebwyd gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Mabon ap Gwynfor (Dwyfor Meironydd) Pa asesiad mae'r Llywodraeth wedi ei wneud o effaith cytundeb masnach y Deyrnas Gyfunol ac Aotearoa (Seland Newydd) ar amaethyddiaeth yng Nghymru?

 

(5 munud)

4.

Datganiadau 90 eiliad

Cofnodion:

The item started at 15.21

Gwnaeth Rhun ap Iorwerth ddatganiad am - Llongyfarch aelodau o Fad Achub RNLI Bae Trearddur a fydd yn derbyn medalau dewrder heddiw. Dyma’r orsaf gyntaf erioed i dderbyn medal dewrder arian, am achubiaeth ar fwrdd bad achub Atlantic 85 dosbarth B (fel arfer dim ond badau achub mawr sydd yn ei derbyn, ond oherwydd difrifoldeb yr achos yma, mae’r RNLI wedi penderfynu ei rhoi i fad achub Bae Trearddur).

 

(30 munud)

5.

Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod: Alun Davies (Blaenau Gwent) - effaith gorlifoedd stormydd

NDM7833 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil i leihau effaith andwyol gorlifoedd stormydd.

2. Yn nodi mai diben y Bil fyddai:

a) gosod dyletswydd ar ymgymerwr carthffosiaeth y mae ei ardal yn gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru i sicrhau gostyngiad cynyddol yn effaith andwyol gollyngiadau o orlifoedd stormydd yr ymgymerwr;

b) lleihau effeithiau andwyol gollyngiadau carthion ar yr amgylchedd ac ar iechyd y cyhoedd;

c) ei gwneud yn bosibl i'r ddyletswydd ar ymgymerwr carthffosiaeth gael ei gorfodi gan Weinidogion Cymru neu gan yr Awdurdod gyda chydsyniad awdurdodiad cyffredinol a roddir gan Weinidogion Cymru, neu'n unol â hynny. 

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.23

NDM7833 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil i leihau effaith andwyol gorlifoedd stormydd.

2. Yn nodi mai diben y Bil fyddai:

a) gosod dyletswydd ar ymgymerwr carthffosiaeth y mae ei ardal yn gyfan gwbl neu'n bennaf yng Nghymru i sicrhau gostyngiad cynyddol yn effaith andwyol gollyngiadau o orlifoedd stormydd yr ymgymerwr;

b) lleihau effeithiau andwyol gollyngiadau carthion ar yr amgylchedd ac ar iechyd y cyhoedd;

c) ei gwneud yn bosibl i'r ddyletswydd ar ymgymerwr carthffosiaeth gael ei gorfodi gan Weinidogion Cymru neu gan yr Awdurdod gyda chydsyniad awdurdodiad cyffredinol a roddir gan Weinidogion Cymru, neu'n unol â hynny.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

(60 munud)

6.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig - Gwneud Dydd Gŵyl Dewi yn ŵyl banc

NDM7932 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn credu y dylai Dydd Gŵyl Dewi fod yn ŵyl banc.

Cyd-gyflwynwyr

Lesley Griffiths (Wrecsam)

Siân Gwenllian (Arfon)

Jane Dodds (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cefnogwyr

Natasha Asghar (Dwyrain De Cymru)

Peter Fox (Mynwy)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.58

NDM7932 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn credu y dylai Dydd Gŵyl Dewi fod yn ŵyl banc.

Cyd-gyflwynwyr

Lesley Griffiths (Wrecsam)

Siân Gwenllian (Arfon)

Jane Dodds (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cefnogwyr

Natasha Asghar (Dwyrain De Cymru)

Peter Fox (Mynwy)

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

7.

Dadl Plaid Cymru - Anhwylderau bwyta

NDM7934 Sian Gwenllian (Arfon)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi bod Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta 2022 yn digwydd rhwng 28 Chwefror a 6 Mawrth 2022.

2. Yn nodi Adolygiad o Wasanaeth Anhwylderau Bwyta Llywodraeth Cymru 2018 ac adolygiad diweddar Beat, Adolygiad Gwnaeth Anhwylder Bwyta yng Nghymru - 3 Blynedd yn Ddiweddarach.

3. Yn credu bod gwelliannau mewn gwasanaethau anhwylderau bwyta yn ystod y tair blynedd diwethaf wedi bod yn anwastad, gan barhau â'r annhegwch a nodwyd yn yr adolygiad.

4. Yn gresynu at y ffaith bod triniaeth i'r rhai yr effeithir arnynt yng Nghymru yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar oedran, diagnosis a lleoliad.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) ymrwymo i gynyddu'r adnoddau a ddyrennir i iechyd meddwl o flwyddyn i flwyddyn yn ystod y pum mlynedd nesaf a dwyn byrddau iechyd i gyfrif am eu buddsoddiad mewn gwasanaethau anhwylderau bwyta;

b) cyhoeddi fframwaith newydd ar gyfer gwasanaethau anhwylderau bwyta sy'n cynnwys amserlenni ar gyfer cyflawni targedau, gan ganolbwyntio ar:

i) ymyrraeth gynnar ac atal;

ii) gofal integredig;

iii) cymorth i deuluoedd a gofalwyr eraill;

iv) buddsoddi yn y gweithlu, gan gynnwys cymorth ar gyfer lles staff;

c) ailsefydlu a chynnal arweinyddiaeth glinigol dros ddarparu gwasanaethau anhwylderau bwyta ar lefel genedlaethol;

d) ariannu archwiliad clinigol anhwylderau bwyta i sicrhau bod pob bwrdd iechyd yn casglu ac yn adrodd ar set safonol a chynhwysfawr o ddata o ansawdd uchel. 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Dileu popeth ar ôl pwynt 2 a rhoi yn ei le:

Yn cydnabod bod darparu gwasanaethau anhwylderau bwyta sy'n diwallu'r ystod o anghenion yn her; bod y pandemig wedi effeithio'n anghymesur ar wasanaethau; a bod angen gwneud gwelliannau.

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) ymrwymo i barhau i wella gwasanaethau anhwylderau bwyta ledled Cymru, gyda mwy o fuddsoddiad i gefnogi hyn;

b) cryfhau'r arweinyddiaeth glinigol sydd ei hangen i yrru'r gwelliannau.

[Os derbynnir gwelliant 1, caiff gwelliant 2 ei ddad-ddethol]

Gwelliant 2 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Ychwanegu is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 5:

pennu targedau a chyhoeddi ystadegau misol ar amseroedd aros ar gyfer triniaeth iechyd meddwl, gan gynnwys materion fel anhwylderau bwyta. 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.39

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

NDM7934 Sian Gwenllian (Arfon)

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi bod Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta 2022 yn digwydd rhwng 28 Chwefror a 6 Mawrth 2022.

2. Yn nodi Adolygiad o Wasanaeth Anhwylderau Bwyta Llywodraeth Cymru 2018 ac adolygiad diweddar Beat, Adolygiad Gwasanaeth Anhwylder Bwyta yng Nghymru - 3 Blynedd yn Ddiweddarach.

3. Yn credu bod gwelliannau mewn gwasanaethau anhwylderau bwyta yn ystod y tair blynedd diwethaf wedi bod yn anwastad, gan barhau â'r annhegwch a nodwyd yn yr adolygiad.

4. Yn gresynu at y ffaith bod triniaeth i'r rhai yr effeithir arnynt yng Nghymru yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar oedran, diagnosis a lleoliad.

5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) ymrwymo i gynyddu'r adnoddau a ddyrennir i iechyd meddwl o flwyddyn i flwyddyn yn ystod y pum mlynedd nesaf a dwyn byrddau iechyd i gyfrif am eu buddsoddiad mewn gwasanaethau anhwylderau bwyta;

b) cyhoeddi fframwaith newydd ar gyfer gwasanaethau anhwylderau bwyta sy'n cynnwys amserlenni ar gyfer cyflawni targedau, gan ganolbwyntio ar:

i) ymyrraeth gynnar ac atal;

ii) gofal integredig;

iii) cymorth i deuluoedd a gofalwyr eraill;

iv) buddsoddi yn y gweithlu, gan gynnwys cymorth ar gyfer lles staff;

c) ailsefydlu a chynnal arweinyddiaeth glinigol dros ddarparu gwasanaethau anhwylderau bwyta ar lefel genedlaethol;

d) ariannu archwiliad clinigol anhwylderau bwyta i sicrhau bod pob bwrdd iechyd yn casglu ac yn adrodd ar set safonol a chynhwysfawr o ddata o ansawdd uchel. 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

12

0

40

52

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Dileu popeth ar ôl pwynt 2 a rhoi yn ei le:

Yn cydnabod bod darparu gwasanaethau anhwylderau bwyta sy'n diwallu'r ystod o anghenion yn her; bod y pandemig wedi effeithio'n anghymesur ar wasanaethau; a bod angen gwneud gwelliannau.

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) ymrwymo i barhau i wella gwasanaethau anhwylderau bwyta ledled Cymru, gyda mwy o fuddsoddiad i gefnogi hyn;

b) cryfhau'r arweinyddiaeth glinigol sydd ei hangen i yrru'r gwelliannau.

[Os derbynnir gwelliant 1, caiff gwelliant 2 ei ddad-ddethol]

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gwelliant 2 Darren Millar (Gorllewin Clwyd)

Ychwanegu is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 5:

pennu targedau a chyhoeddi ystadegau misol ar amseroedd aros ar gyfer triniaeth iechyd meddwl, gan gynnwys materion fel anhwylderau bwyta

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Llywydd ei phleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod y Senedd wedi gwrthod y cynnig heb ei ddiwygio, ac wedi gwrthod y gwelliannau i'r cynnig, gwrthodwyd y cynnig.

Yn unol â Rheol Sefydlog 12.18, am 17.32 cafodd y trafodion eu hatal dros dro i ganiatáu egwyl technegol cyn y Cyfnod Pleidleisio.

 

8.

Cyfnod pleidleisio

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.35

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

(30 munud)

9.

Dadl Fer

NDM7933 John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

Chwaraeon yng Nghasnewydd: cefnogi clybiau a digwyddiadau chwaraeon cymunedol yn y ddinas

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.39

NDM7933 John Griffiths (Dwyrain Casnewydd)

Chwaraeon yng Nghasnewydd: cefnogi clybiau a digwyddiadau chwaraeon cymunedol yn y ddinas.