Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Tŷ Hywel

Cyswllt: Graeme Francis 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Llywydd yr Aelodau i’r cyfarfod

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi

 

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

Nid oes dim newidiadau i fusnes yr wythnos hon.

 

·       Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.

·       Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 5.50pm.

 

Dydd Mercher

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.
 • Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.10pm.

 

Dywedodd y Trefnydd wrth y Pwyllgor Busnes y bydd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg a’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, gyda chaniatâd y Llywydd, yn ymateb i’r ddadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar Gymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch ddydd Mercher 14 Mehefin, yn dilyn cais gan y Pwyllgor.

 

 

3.2

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Tynnodd y Trefnydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y newid a ganlyn:

 

Dydd Mawrth 27 Mehefin 2023

 

·       Rheoliadau Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid, Pasbortau Anifeiliaid Anwes ac Iechyd Anifeiliaid (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2023 (5 munud)wedi’i ohirio tan 4 Gorffennaf

 

 

 

3.3

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Cytunwyd ar yr ychwanegiadau canlynol i amserlen Busnes y Senedd am y tair wythnos nesaf:  

 

Dydd Mercher 21 Mehefin 2023 –

·       Eitem ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru (45 munud)

 

Dydd Mercher 5 Gorffennaf 2023 -

 • Cynnig i nodi’r adroddiad blynyddol ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol Comisiwn y Senedd ar gyfer 2022 – 23 (30 munud)
 • Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) – Luke Fletcher (60 munud)
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol: Y fframwaith deddfwriaethol sy'n cefnogi darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg (60 munud)
 • Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)
 • Dadl fer: Samuel Kurtz (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro) (30 munud)

 

 

3.4

Cynigion deddfwriaethol yr Aelodau: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y cynigion arfaethedig a chytunwyd i amserlennu’r cynnig canlynol ar gyfer dadl i’w drafod ar 21 Mehefin:

 

Adam Price

NNDM8293 

Cynnig bod y Senedd:  

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil ar gyflwyno dyletswydd ddinesig i bleidleisio. 

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai: 

a) ceisio efelychu llwyddiant democratiaethau eraill sydd wedi cyflwyno dyletswydd ddinesig i bleidleisio o ran cynyddu'r nifer sy'n pleidleisio mewn etholiadau a thrwy hynny wella lefel yr ymgysylltiad a'r cynrychioldeb ar draws pob oedran, dosbarth a chymuned; 

b) cyflwyno dyletswydd ddinesig ar bawb sy'n gymwys i bleidleisio i gymryd rhan yn etholiadau'r Senedd ac etholiadau cyngor sir; 

c) caniatáu i'r rhai sy'n dymuno nodi eu hanfodlonrwydd gydag ymgeisydd, plaid neu wleidyddiaeth yn ehangach i wneud hynny drwy opsiwn o ymatal yn gadarnhaol ar y papur pleidleisio; 

d) caniatáu cyflwyno cosb briodol am beidio â chydymffurfio â'r rhwymedigaeth ddinesig i bleidleisio neu ymatal yn gadarnhaol, gydag eithriadau cyfreithlon; ac 

e) darparu ar gyfer cyflwyno cyfnod peilot ar gyfer cyflwyno'r ddyletswydd ar sail oedran benodol. 

 

 

3.5

Nodyn ar y trefniadau ar gyfer y sesiwn ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes y trefniadau arfaethedig ar gyfer sesiwn ar y cyd â Senedd Ieuenctid Cymru i’w chynnal ar 21 Mehefin 2023, a chytuno arnynt. Fel rhan o hyn, gwnaeth y Pwyllgor Busnes yr hyn a ganlyn:

 

 • nodi bod y Llywydd, o dan Reol Sefydlog 13.3, yn bwriadu gwahodd Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru i gymryd rhan mewn Cyfarfod Llawn at ddiben y sesiwn ar y cyd;
 • cytuno i wyro oddi wrth y drefn arferol o dan Reol Sefydlog 12.6 a chaniatáu i'r eitem ddechrau am 12.45 a chael ei chynnal cyn busnes y Llywodraeth;
 • nodi y bydd y Llywydd yn atal y cyfarfod dros dro ar ôl yr eitem er mwyn caniatáu i'r Siambr gael ei chlirio cyn i’r busnes arferol ailddechrau;
 • nodi y bydd manylion y trefniadau terfynol ar gyfer cynnal y sesiwn yn ymarferol yn cael eu darparu yng nghyfarfod yr wythnos ganlynol.

 

 

4.

Ymgysylltu ag Ewrop

4.1

Gohebiaeth am Gyngres Cyngor Ewrop

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor Busnes ymhellach enwebiadau'r Senedd ar gyfer cynrychiolwyr ar Gyngres Cyngor Ewrop a chytunodd i enwebu:

 • Laura Anne Jones AS (aelod llawn) a Buffy Williams AS (aelod dirprwyol) fel cynrychiolwyr y Senedd ar Gyngres Cyngor Ewrop;
 • cynrychiolydd Plaid Cymru i gymryd lle Laura Anne Jones AS ar Grŵp Cyswllt y Rhanbarthau, gydag Alun Davies AS hefyd yn parhau i fod yn aelod o'r Grŵp Cyswllt.

 

 

5.

Unrhyw faterion eraill

Cofnodion:

Cododd y Llywydd fater y Cwestiynau Amserol, yn dilyn cynnydd diweddar yn nifer y cwestiynau a gyflwynir, a rhoddodd wybod i’r Pwyllgor Busnes ei bod yn bwriadu rhoi ystyriaeth bellach ynghylch a ddylid gwneud unrhyw newidiadau i’r canllawiau er mwyn egluro'r meini prawf ymhellach. Trafododd y Pwyllgor Busnes hefyd a ellid cyhoeddi Cwestiynau Amserol a gyflwynir yn yr un modd â Chwestiynau Brys a chytunodd hefyd i ystyried y ddau fater ymhellach, gyda'r bwriad o weithredu unrhyw newidiadau o ddechrau tymor yr hydref.