Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Croesawodd y Llywydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

Dywedodd y Llywydd wrth y Pwyllgor Busnes mai hwn fyddai cyfarfod olaf Clerc presennol y Pwyllgor Busnes cyn symud i'r Swyddfa Gyflwyno. Diolchodd y Rheolwyr Busnes i'r Clerc am y gefnogaeth a'r cyngor a roddwyd i'r pwyllgor dros y blynyddoedd.

 

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol i’w cyhoeddi.

 

3.

Trefn Busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

 

Busnes yr wythnos hon

 

 

Dydd Mawrth

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal fel yr eitem olaf o fusnes.

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.05pm.

Dydd Mercher  

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal cyn y Ddadl Fer.  

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o fynd y tu hwnt i 7.50pm. 

 

Cododd y Rheolwyr Busnes bryderon eto am gyhoeddiadau polisi sylweddol gan Lywodraeth Cymru sy'n cael eu gwneud i'r cyfryngau yn hytrach nag i'r Senedd.

 

Ailadroddodd y Llywydd mai ei barn hi ers tro oedd y dylai cyhoeddiadau polisi sylweddol gael eu gwneud yn y Cyfarfod Llawn, ac y byddai'n parhau i ddefnyddio ei disgresiwn i dderbyn Cwestiynau Amserol yn ymwneud â materion o'r fath.

 

 

3.2

Amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i weithio ar y sail na fyddai unrhyw adalw dros doriad yr haf, oni bai bod consensws gwleidyddol i wneud hynny. Byddai unrhyw Gyfarfod Llawn a gaiff ei adalw yn gyfarfod rhithwir.

 

 

3.3

Amserlen busnes y Senedd ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 29 Medi 2021 –

 

·         Dadl Aelodau o dan Reol Sefydlog 11.21(iv): (60 munud)

·         Amser a neilltuwyd i’r Ceidwadwyr Cymreig (60 munud)

 

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar, y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 a'r wybodaeth ddiweddaraf am Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

Cofnodion:

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar, y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 a'r wybodaeth ddiweddaraf am Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol cyfredol

 

Nododd y Pwyllgor Busnes y sefyllfa ddiweddaraf o ran Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol, a chytunodd i gyfeirio'r Memorandwm ar Fil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 21 Hydref 2021.

 

Cytunodd y pwyllgor hefyd i gyfeirio’r Memorandwm ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16 at Bwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig, y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg a'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad gyda dyddiad cau ar gyfer cyflwyno adroddiad ar 21 Hydref 2021.

 

 

5.

Sefydlu Pwyllgorau a’u cylchoedd gorchwyl

5.1

Amserlen y Pwyllgorau

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen, a chytunodd hefyd i ganiatáu i'r Pwyllgor Deisebau gael cyfarfod ychwanegol fore Llun yn wythnos 1 i'w helpu i glirio unrhyw ddeisebau a dderbyniwyd dros yr haf.

 

 

5.2

Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor Busnes mai’r Dirprwy Lywydd ddylai gadeirio'r pwyllgor, ac y byddai tri aelod Llafur, dau aelod o’r Ceidwadwyr ac un aelod o Blaid Cymru ar y pwyllgor.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod cylch gwaith ac aelodaeth y pwyllgor ymhellach, a dychwelyd at y mater yn eu cyfarfod nesaf.

 

 

5.3

Cylch gwaith pwyllgorau: cyfrifoldeb dros gyfiawnder a phlismona

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor Busnes y papur a chytunodd y dylid neilltuo materion polisi cyfiawnder lefel uchel, megis datganoli cyfiawnder a phlismona, ac unrhyw faterion sy'n ymwneud â deddfu, i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.  Dylai materion eraill sy'n ymwneud â chymhwyso polisi cyfiawnder yn ymarferol fod yn agored i waith craffu gan bwyllgorau polisi a deddfwriaeth priodol.

 

 

6.

Papurau i'w nodi

6.1

Dadl y Pwyllgor Cyllid yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr, a chytunodd y dylai'r ddadl flynyddol ar flaenoriaethau'r gyllideb ddychwelyd i fod yn ddadl a arweinir gan y pwyllgor yn y dyfodol.

 

 

Unrhyw faterion eraill

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod y tu allan i'r pwyllgor pa effaith y byddai unrhyw newidiadau i reoliadau Coronafeirws, a gyhoeddir gan y Prif Weinidog y diwrnod canlynol, yn ei chael ar fformat busnes y Senedd o fis Medi.