Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Fideogynhadledd ar Zoom

Cyswllt: Helen Finlayson 

Amseriad disgwyliedig: Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.

(13.50-15.50)

2.

Ethol Senedd fwy amrywiol: tystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(13.50-15.50)

3.

Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1  Yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd y Pwyllgor ar ei adroddiad drafft a’r trefniadau cyhoeddi a chyfathrebu cysylltiedig.

(15.50-15.55)

4.

Papurau i’w nodi:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

4.1

Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ynghylch capasiti’r Senedd – 15 Mai 2020

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan y Llywydd ynghylch amcangyfrifon o'r costau yn ymwneud ag ehangu maint y Senedd – 23 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

Sylwadau'r Cadeirydd i gloi

5.1  Nododd y Cadeirydd mai hwn fyddai cyfarfod olaf y Pwyllgor, a diolchodd i'r Aelodau a thîm integredig y Pwyllgor am eu gwaith.