Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Fideogynhadledd ar Zoom

Cyswllt: Helen Finlayson 

Amseriad disgwyliedig: Preifat 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod; ni chafwyd ymddiheuriadau.

(13.45-15.45)

2.

Trafod y materion allweddol a'r adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1  Trafododd y Pwyllgor faterion allweddol mewn perthynas â’i ymchwiliadau, a phenodau o’i adroddiad drafft.

(15.45-15.55)

3.

Blaenraglen waith

Cofnodion:

3.1  Ystyriodd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

(15.55-16.00)

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1  Nodwyd y papurau.

4.1

Llythyr gan y Prif Weinidog ynghylch fersiwn ddrafft Gorchymyn Senedd Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) (Diwygio) 2020 – 15 Mehefin 2020

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan y Prif Weinidog ynghylch fersiwn ddrafft Gorchymyn Senedd Cymru (Anghymhwyso) 2020 – 22 Mehefin 2020

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan Gadeirydd y Bwrdd Taliadau mewn ymateb i gais y Pwyllgor am dystiolaeth ychwanegol – 22 Mehefin 2020

Dogfennau ategol:

4.4

Cyflwyniad ysgrifenedig gan Gymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol mewn ymateb i gais y Pwyllgor am dystiolaeth ynghylch systemau a ffiniau etholiadol – Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

(16.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod nesaf y Pwyllgor

Cofnodion:

5.1  Derbyniwyd y cynnig.