Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/02/2020 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(10.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1   Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2   Diolchodd y Cadeirydd i Delyth Jewell AC am ei gwaith ar y Pwyllgor a chroesawodd Dai Lloyd AC i’w gyfarfod cyntaf fel aelod o’r Pwyllgor.

(10.30–12.00)

2.

Ethol Cynulliad mwy amrywiol – sesiwn dystiolaeth ar rannu swyddi

Yr Athro Sarah Childs, Birkbeck, Prifysgol Llundain

Y Cynghorydd Mary Sherwood, Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Dr bob Watt

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1   Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y panel.

(12.00)

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1   Nodwyd y papurau.

3.1

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Cyswllt Amgylchedd Cymru ar gapasiti'r Cynulliad – Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ar gapasiti'r Cynulliad – 20 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ar gapasiti'r Cynulliad – 24 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ar gapasiti'r Cynulliad – 24 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.5

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar gapasiti'r Cynulliad – 27 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.6

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar gapasiti'r Cynulliad – 27 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.7

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau Ymddygiad ar gapasiti'r Cynulliad – 27 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.8

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar gapasiti'r Cynulliad – 28 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.9

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar gapasiti'r Cynulliad – 29 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.10

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar gapasiti'r Cynulliad – 29 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.11

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar gapasiti'r Cynulliad – 29 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.12

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar gapasiti'r Cynulliad – 29 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

3.13

Llythyr gan y Llywydd gyda gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 2 Rhagfyr 2019 – 27 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

(12.00)

4.

Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, a'r cyfarfodydd ar 24 Chwefror a 2 Mawrth

Cofnodion:

4.1   Derbyniwyd y cynnig.

(12.00–12.15)

5.

Ethol Cynulliad mwy amrywiol – ystyried y dystiolaeth lafar ar rannu swyddi

Cofnodion:

5.1   Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(12.15–12.25)

6.

Systemau a ffiniau etholiadol – y dull o weithredu'r ymchwiliad

Cofnodion:

6.1   Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull o weithredu ei ymchwiliad ar systemau a ffiniau etholiadol.

6.2   Cytunodd y Pwyllgor i fynd ar ymweliad fel rhan o’i ymchwiliad, ac i ysgrifennu at y Pwyllgor Busnes i ofyn am ganiatâd i wneud hynny.

(12.25–12.35)

7.

Blaenraglen waith

Cofnodion:

7.1   Ystyriodd y Pwyllgor ei flaenraglen waith, a chytunodd i gyhoeddi ei raglen waith ar gyfer y tymor i ddod.