Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/10/2019 - Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd - Y Pumed Cynulliad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(11.00-11.05)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1    Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod cyntaf y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad. Cafwyd ymddiheuriadau gan Delyth Jewell AC. Nid oedd dirprwy ar ei rhan.

(11.05-11.10)

2.

Cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1    Gwnaeth y Cadeirydd ddatganiad byr mewn perthynas â chylch gwaith y Pwyllgor.

 

(11.10)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod, ac o’r ddau gyfarfod Pwyllgor nesaf.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.10-11.20)

4.

Ymagwedd at gylch gwaith y Pwyllgor

Cofnodion:

4.1    Cytunodd y Pwyllgor i ddefnyddio ei gyfarfod nesaf i ddatblygu dull strategol o gyflawni ei gylch gwaith.

 

(11.20-11.30)

5.

Dulliau o weithio

Cofnodion:

5.1    Bu'r Pwyllgor yn ystyried ac yn cytuno ar ei ffyrdd o weithio.

 

(11.30-12.30)

6.

Brîff technegol ar waith y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad a rhaglen ddiwygio Comisiwn y Cynulliad

Anna Daniel, Pennaeth Trawsnewid Strategol ac Uwch-swyddog Cyfrifol ar gyfer rhaglen ddiwygio Comisiwn y Cynulliad.

Yr Athro Laura McAllister CBE, Cadeirydd, Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Cofnodion:

6.1    Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol gan Anna Daniel a Laura McAllister.