Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Graeme Francis 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/02/2021 - Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dai Lloyd AS, Llyr Gruffydd AS a Mike Hedges AS.

 

Cafwyd y datganiadau o fuddiant a ganlyn gan Bethan Sayed AS a Mick Antoniw AS o dan Reol Sefydlog 17.24A:

 

  • mae gŵr Bethan Sayed wedi cael mynediad at gymorth or Gronfa Adferiad Diwylliannol, sydd ar gael i weithwyr llawrydd; ac
  • mae mab Mick Antoniw wedi cael mynediad at gymorth o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol, sydd ar gael i weithwyr llawrydd.

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, nododd y Cadeirydd ei fod wedi penderfynu y dylid gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.

 

(14.00-15.20)

2.

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r pandemig Covid-19 a'r adferiad

Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru

Andrew Goodall, Prif Weithredwr GIG Cymru a Chyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Cofnodion:

Ar ran y Pwyllgor, gofynnodd y Cadeirydd i Dr Andrew Goodall ddiolch i holl staff y GIG am eu gwaith yn ystod y pandemig.

 

Bu’r Pwyllgor yn craffu ar waith y Prif Weinidog o ran y camau gweithredu sy’n cael eu cymryd ar hyn o bryd mewn perthynas â’r pandemig COVID-19.

 

(15.30-16.30)

3.

Materion yn ymwneud ag ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd

Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru

Des Clifford, Cyfarwyddwr Cyffredinol - Swyddfa'r Prif Weinidog

 

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn craffu ar waith y Prif Weinidog o ran y camau gweithredu sy’n cael eu cymryd ar hyn o bryd mewn perthynas ag ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd.

 

4.

Papur(au) i’w nodi

4.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r pandemig Covid-19 a'r adferiad. Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a thrafododd y mater hwn â’r Prif Weinidog yn ystod yr ail eitem ar yr agenda heddiw.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 6

 

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.30-16.50)

6.

Trafod y sesiwn dystiolaeth flaenorol

Cofnodion:

Sylwadau gan y Cadeirydd i gloi

O gofio mai dyma gyfarfod olaf y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog yn ystod y Pumed Senedd, yn ôl yr amserlen bresennol, diolchodd y Cadeirydd i aelodau’r Pwyllgor am eu gwaith. Hefyd, diolchodd i’r Prif Weinidog a’i swyddogion am ymgysylltu â gwaith y Pwyllgor ac i’r ysgrifenyddiaeth am gefnogi’r Pwyllgor gyda’i waith.