Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 20/01/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant gan ei fod yn Gadeirydd Grŵp Cynghori Ewropeaidd, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru a Chadeirydd y Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol.

 

(14.00-14.05)

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit - y goblygiadau i Gymru - 20 Rhagfyr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

2.2

Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch Bil yr UE (Cytundeb Ymadael) - 13 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

 

2.3

Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch strategaeth ryngwladol y Llywodraeth – 14 Ionawr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1  Cafodd y papur ei nodi.

 

 

(14.05)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.05-15.30)

4.

Seminar ar fasnach ryngwladol

Mark Dayan – Ymddiriedolaeth Nuffield

Michael Gasiorek – Arsyllfa Polisi Masnach y DU

Ludivine Petitin – Prifysgol Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.30-15.45)

5.

Trafod ymateb i Gadeirydd y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad - goblygiadau posibl i bwyllgorau'r Cynulliad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Trafododd yr Aelodau’r ohebiaeth a chytunwyd arni yn amodol ar welliannau.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu