Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 28/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14:00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown.

 

(14.00-14.05)

2.

Papur i’w nodi

2.1

Papur i’w nodi 1 – Gohebiaeth gan Mick Antoniw AC a Bethan Sayed AC at y Cadeirydd ynghylch yr adroddiad ar ‘Berthynas Cymru â Phwyllgor y Rhanbarthau yn y Dyfodol’ - 23 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papur.

 

(14:05)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.05-15.00)

4.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau'r flaenraglen waith a chytunwyd arni.