Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Joyce Watson.

 

(14.00-15.00)

2.

Perthynas Cymru ag Ewrop – rhan dau: sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Des Clifford, Llywodraeth Cymru

Andrew Gwatkin, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Gweinidog gwestiynau gan Aelodau.

 

(15.00-15.05)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig at Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Pysgodfeydd - 11 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 

3.2

Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan David Lidington AS at Gadeirydd y Pwyllgor MADY a’r Pwyllgor MCD ynghylch cysylltiadau rhyngwladol ac ymgysylltu â Gweinidogion - 17 Ionawr 2019 (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nodwyd y papur.

 

(15.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.05-15.20)

5.

Perthynas Cymru ag Ewrop - rhan dau - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(15.20-15.35)

6.

Monitro trafodaethau'r UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau friff gan y Gwasanaeth Ymchwil ar drafodaethau'r UE.