Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Teyrnged i Steffan Lewis AC

Agorodd y Cadeirydd y cyfarfod gyda theyrnged i Steffan Lewis AC, a fu farw ar 11 Ionawr.  Dilynwyd hyn gydag ennyd o fyfyrdod distaw i'r rhai a oedd yn yr ystafell a'r oriel gyhoeddus.

 

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Vikki Howells, Jane Hutt a Michelle Brown.

1.3 Roedd Huw Irranca-Davies ac Alun Davies yn bresennol fel dirprwyon.

 

(14.00-15.00)

2.

Trafodaeth panel arbenigol ar ddatblygu fframweithiau polisi cyffredin y DU a deddfu ar gyfer Brexit

Yr Athro Jo Hunt, Prifysgol Caerdydd

Akash Paun, Sefydliad Llywodraeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.00-15.05)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur 1 i'w nodi - Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch perthynas Cymru â'r UE yn y dyfodol - 8 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 

3.2

Papur 2 i'w nodi - Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - 8 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nodwyd y papur.

 

3.3

Papur 3 i'w nodi - Gohebiaeth gan Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch Bil Pysgodfeydd y DU: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - 8 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nodwyd y papur.

 

(15.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.05-15.20)

5.

Trafodaeth panel arbenigol ar ddatblygu fframweithiau polisi cyffredin y DU a deddfu ar gyfer Brexit - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(15.20-15.50)

6.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r flaenraglen waith a chytunwyd arni.