Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 05/11/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis, Joyce Watson a David Melding.

 

(14.30-16.00)

2.

Sesiwn graffu gyda Phrif Weinidog Cymru

Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(16.00-16.05)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru ynglŷn â Hub Cymru Affrica - 16 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 

3.2

Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan Nick Ramsay, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynghylch Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Rheoli effaith Brexit ar Gronfeydd Strwythurol yr Undeb Ewropeaidd - 18 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nodwyd y papur.

 

3.3

Papur i'w nodi 3 - Gohebiaeth gan Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit ynghylch creu fforwm Brexit newydd - 24 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nodwyd y papur.

 

3.4

Papur i'w nodi 4 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed yn yr argymhellion a geir yn yr adroddiad: 'Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?' - 1 Tachwedd 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nodwyd y papur.

 

(16.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.05-16.20)

5.

Sesiwn graffu gyda Phrif Weinidog Cymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(16.20-16.30)

6.

Bil Amaethyddiaeth Llywodraeth y DU: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd yr Aelodau Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Amaethyddiaeth a chytunwyd i beidio â chyflwyno adroddiad arno.

6.2 Gwnaed y penderfyniad ar y sail bod y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn craffu ar y Memorandwm.

6.3 Cytunodd yr Aelodau i fonitro cynnydd y Bil Amaeth ac i ailystyried cyflwyno adroddiad pe byddai materion sy’n mynnu sylw’r Pwyllgor yn dod i’r amlwg.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu