Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/11/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Laura Jones.

1.3 Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant fel Cadeirydd y Grŵp Cynghori ar Ewrop, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru a Chadeirydd y Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol.

 

(14.00-14.05)

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch Cynllun Gweithredu Diwedd y Cyfnod Pontio - 12 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nodwyd y papur.

 

2.2

Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan y Prif Weinidog at y Cadeirydd ynghylch 34ain Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig - 13 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nodwyd y papur.

 

2.3

Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ynghylch Cytundeb Partneriaeth Economaidd Cynhwysfawr y DU a Japan - 16 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nodwyd y papur.

 

2.4

Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at y Cadeirydd ynghylch y paratoadau ar gyfer diwedd cyfnod pontio Brexit - 17 Tachwedd 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Nodwyd y papur.

 

(14.05)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.05-14.30)

4.

Bil Marchnad Fewnol y DU: Cydsyniad Deddfwriaethol – trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau yr adroddiad drafft, a chytunwyd arno yn amodol ar newidiadau.

 

(14.30-15.00)

5.

Fframweithiau polisi cyffredin y DU - y Fframwaith Cyffredin Dros Dro ar Gyfansoddiad a Safonau Labelu Maeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau eu dull gweithredu a chytunwyd arno.

 

(15.00-15.30)

6.

Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau’r Cytundeb Fframwaith Pysgodfeydd rhwng y DU a Norwy a’i nodi.

 

(15.30-15.45)

7.

Bil Masnach 2020: Cydsyniad deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau eu dull ar gyfer adrodd ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol a chytunwyd arno.