Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1     Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2     Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant fel Cadeirydd y Grŵp Cynghori ar Ewrop, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru a Chadeirydd y Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol.

(14.00-15.30)

2.

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio – sesiwn dystiolaeth gyda rhanddeiliaid o borthladdoedd Cymru a’r sector cludo nwyddau.

Richard Ballantyne, Cymdeithas Porthladdoedd Prydain

Duncan Buchanan, y Gymdeithas Cludiant Ffyrdd

Mags Simpson, Logistics UK

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.

(15.30-15.35)

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch y gwaith craffu ar drefniadau ar gyfer ymadael â’r UE – 24 Medi 2020.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1  Cafodd y papur ei nodi.

3.2

Papur i'w nodi 2: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol – Bil Marchnad Fewnol y DU – 25 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1  Cafodd y papur ei nodi.

3.3

Papur i'w nodi 3: Goblygiadau Cyfansoddiadol Cynigion Marchnad Fewnol y DU - 29 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1  Cafodd y papur ei nodi.

(15.35)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1     Derbyniwyd y cynnig.

(15.35-15.50)

5.

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio - ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

5.1     Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

(15.50-16.05)

6.

Bil Marchnad Fewnol y DU – ystyried dull y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Trafododd yr Aelodau eu dull gweithredu a chytuno arno.

(16.05-16.20)

7.

Trafod cytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Gwnaeth yr Aelodau drafod a nodi Deddf Derfynol

y Gynhadledd Ryngwladol a'r Penderfyniad gan Gynhadledd y Siarter Ynni mewn perthynas â'r Diwygiad i Ddarpariaethau sy’n Gysylltiedig â Masnach yn y Cytundeb Siarter Ynni