Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/07/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1    Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30-10.30)

2.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Piers Bisson – Llywodraeth Cymru

Robert Parry – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1    Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(10.30-10.35)

3.

Papur i'w nodi

3.1

Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth at y Cadeirydd ynghylch Confensiwn Cyngor Ewrop ar Gydgynhyrchu Sinematig - 3 Gorffennaf 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Cafodd y papur ei nodi.

 

(10.35)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1    Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.35-10.50)

5.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1    Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.50-11.00)

6.

Rhaglen waith ddrafft ar gyfer tymor yr hydref

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1    Trafododd yr Aelodau'r rhaglen waith ddrafft a chytunwyd arni.