Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/03/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1         Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2         Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant fel Cadeirydd Grŵp Cynghori Ewropeaidd, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru a Chadeirydd y Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol.

 

(13.30-14.30)

2.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Piers Bisson, Llywodraeth Cymru

Simon Brindle, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(14.35-16.00)

3.

Negodiadau ynghylch y berthynas rhwng y DU a’r UE yn y dyfodol - safbwynt o Frwsel

David Henig - y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Economi Gwleidyddol Ryngwladol (ECIPE)

Niclas Poitiers - Bruegel

Fabian Zuleeg - Canolfan Polisïau Ewropeaidd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(16.00-16.05)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch Bil Partneriaeth Gymdeithasol (Cymru) - 25 Chwefror 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1.1 Nodwyd y papur.

 

4.2

Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd yn dilyn cyfarfod y pwyllgor ar 10 Chwefror - 3 Mawrth 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2.1 Nodwyd y papur.

 

4.3

Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol at y Cadeirydd ynghylch negodiadau masnach y DU ag UDA - 4 Mawrth 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3.1 Nodwyd y papur.

 

(16.05)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.05-16.20)

6.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(16.20-16.30)

7.

Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit – gwaith dilynol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd yr Aelodau i wneud y gwaith dilynol arfaethedig.

 

(16.30-16.40)

8.

Bil Partneriaeth Gymdeithasol (Cymru) - trafod yr ymateb

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd yr Aelodau i anfon yr ymateb drafft, yn amodol ar newidiadau y cytunwyd arnynt.