Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 17/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(14.00-15.30)

2.

Sesiwn graffu gyda Phrif Weinidog Cymru

Y Gwir Anrh. Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru 

Piers Bisson, Llywodraeth Cymru 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.30-15.40)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i’w nodi 1 - Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch y fenter @Senedd - 19 Gorffennaf 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 

3.2

Papur i’w nodi 2 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru ynghylch goblygiadau cydraddoldeb a hawliau dynol Brexit - 23 Gorffennaf 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nodwyd y papur.

 

3.3

Papur i’w nodi 3 - Gohebiaeth gan Syr William Cash, Cadeirydd Pwyllgor Craffu Ewrop a'r Arglwydd Boswell, Cadeirydd Pwyllgor Dethol yr UE at Dominic Raab AS, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd ynghylch craffu ar ddogfennau'r UE yn ystod cyfnod pontio neu gyfnod gweithredu ar ôl ymadael - 24 Gorffennaf 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nodwyd y papur.

 

 

3.4

Papur i’w nodi 4 - Gohebiaeth gan David Lidington AS, Gweinidog Swyddfa'r Cabinet i'r Arglwydd McFall o Alcluith ynghylch gweithgarwch rhynglywodraethol yn ymwneud â Brexit - 25 Gorffennaf 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nodwyd y papur.

 

 

3.5

Papur i’w nodi 5 - Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch y gwaith dilynol ar sesiwn graffu 2 Gorffennaf - 2 Awst 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nodwyd y papur.

 

 

3.6

Papur i’w nodi 6 - Gohebiaeth gan Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ynghylch polisi masnach ar ôl Brexit a'r goblygiadau i Gymru - 3 Awst 2018

Cofnodion:

3.6 Nodwyd y papur.

 

 

3.7

Papur i’w nodi 7 - Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch Cyfraith yr UE yng Nghymru: Beth fydd yn digwydd yn ystod cyfnod pontio Brexit? - 10 Awst 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7 Nodwyd y papur.

 

 

3.8

Papur i’w nodi 8 - Gohebiaeth gan Robin Walker AS, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol ar gyfer Ymadael â'r UE ynghylch Cyfraith yr UE yng Nghymru: Beth fydd yn digwydd yn ystod cyfnod pontio Brexit? - 13 Awst 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8 Nodwyd y papur.

 

 

3.9

Papur i’w nodi 9 - Gohebiaeth gan Julie James, Arweinydd y Tŷ at Mick Antoniw, Cadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, ynghylch y materion gweithredol sy’n ymwneud â chraffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 – 28 Awst 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.9 Nodwyd y papur.

 

 

3.10

Papur i’w nodi 10 - Gohebiaeth gan David Lidington AS, Gweinidog Swyddfa’r Cabinet, ynghylch y trefniadau ar gyfer Fforwm y Gweinidogion ar Drafodaethau’r UE – 3 Medi 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.10 Nodwyd y papur.

 

 

3.11

Papur i’w nodi 11 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru, ynghylch y cais am y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran yr argymhellion yn yr adroddiad ar ‘Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?’ – 10 Medi 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.11 Nodwyd y papur.

 

 

3.12

Papur i’w nodi 12 - Gohebiaeth oddi wrth Robin Walker AS, yr Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol ar gyfer Ymadael â'r UE ynghylch y berthynas ag Ewrop yn y dyfodol – 11 Medi 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.12 Nodwyd y papur.

 

 

(15.40)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.40-16.00)

5.

Sesiwn graffu gyda Phrif Weinidog Cymru - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(15 munud)

6.

Monitro trafodaethau'r UE

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio ar drafodaethau'r UE.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu