Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/07/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jack Sargeant a Jenny Rathbone.

(14.00–15.00)

2.

Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol – rhan dau: sesiwn dystiolaeth

Y Cynghorydd Syr Albert Bore, arweinydd Dirprwyaeth y DU ar Bwyllgor y Rhanbarthau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tyst i gwestiynau gan yr Aelodau.

(15.05–15.45)

3.

Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol – rhan dau: sesiwn dystiolaeth

Tom Jones, aelod o’r Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewropeaidd

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tyst i gwestiynau gan yr Aelodau.

(15.45)

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Papur i'w nodi 1 – Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, ynghylch papur polisi Llywodraeth Cymru ar fuddsoddi rhanbarthol ar ôl Brexit – 2 Gorffennaf 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papur.

4.2

Papur i'w nodi 2 – Gohebiaeth gan Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid, at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynghylch Adran 16 Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) – 5 Gorffennaf 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nodwyd y papur.

(15.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

(15.45–16.00)

6.

Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol – rhan dau: ystyried y drafodaeth

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

(16.00–16.20)

7.

Sesiwn friffio cyfreithiol ar gyfraith yr Undeb Ewropeaidd a chyfnod pontio Brexit

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd y Pwyllgor friff cyfreithiol ar gyfraith yr Undeb Ewropeaidd a chyfnod pontio Brexit.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu