Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 26/02/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone, Michelle Brown a Steffan Lewis.

1.3        Diolchodd y Cadeirydd i Dawn Bowden am ei gwaith ar y Pwyllgor a chroesawodd Jack Sargeant.

 

(14.00-14.45)

2.

Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 1

Nicola Williams, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru

Gideon Calder, Ymddiriedolaeth Cydraddoldeb

Dr Koldo Casla, Just Fair

George Wilson, Liberty

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan George Wilson.

2.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(14.50-15.35)

3.

Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 2

Dr Rachel Minto, Cardiff University

Dr Panos Kapotas, University of Portsmouth

Professor Simon Hoffman, Swansea University

Cofnodion:

3.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Dr Rachel Minto.

3.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.40-16.25)

4.

Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: sesiwn dystiolaeth 3

Catherine Fookes, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod

Rhian Davies, Anabledd Cymru

Andrew White, Stonewall

Uzo Iwobi, Cyngor Hil Cymru

 

Cofnodion:

4.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Catherine Fookes.

4.2 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(16.25)

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Papur i'w nodi 1 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - 16 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nodwyd y papur.

 

5.2

Papur i’w nodi 2 – Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio ynghylch argymhellion adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) – 21 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nodwyd y papur.

 

5.3

Papur i’w nodi 3 – Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol argymhellion adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) – 21 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3 Nodwyd y papur.

 

5.4

Papur i’w nodi 4 – Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch argymhellion yr adroddiad goblygiadau ar y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) – 21 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4 Nodwyd y papur.

 

5.5

Papur i’w nodi 5 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ynghylch ‘Sut y mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit?' - 22 Chwefror 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.5 Nodwyd y papur.

 

(16.30)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.30-16.45)

7.

Cydraddoldeb a Gadael yr Undeb Ewropeaidd: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(16.45-17.30)

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: y Bil Masnach - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd yr Aelodau ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu