Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown. Ni chafwyd dirprwy ar ei rhan.

(14.00-15.00)

2.

Ymchwiliad i oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i borthladdoedd Cymru - sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r tystion yn ateb cwestiynau gan yr Aelodau a chytunwyd y byddent yn darparu gwybodaeth ychwanegol i'r Pwyllgor yn ysgrifenedig.

(15.00-15.05)

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.5 Nododd yr Aelodau y papurau.

3.1

3.1 Gohebiaeth gan y Prif Weinidog ynghylch dogfen polisi Llywodraeth Cymru, 'Brexit a Datganoli'

Dogfennau ategol:

3.2

3.2 Ymchwiliad i oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i borthladdoedd Cymru: tystiolaeth ysgrifenedig gan Siambr Forgludiant y DU

Dogfennau ategol:

3.3

3.3 Gohebiaeth wrth y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch Bil y Diddymu Mawr

Dogfennau ategol:

3.4

3.4 Gohebiaeth wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch craffu ar y gyllideb ddrafft

Dogfennau ategol:

(15.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd am weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(15.05-15.25)

5.

Ymchwiliad i oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd ar Borthladdoedd Cymru: adborth o'r ymweliad rapporteur â Dulyn

Cofnodion:

5.1 Nododd yr Aelodau'r papur a thrafodwyd y materion a gododd yn ystod ymweliad rapporteur tri o aelodau'r Pwyllgor i Ddulyn.

(15.25-15.45)

6.

Ymchwiliad i oblygiadau gadael yr Undeb Ewropeaidd i borthladdoedd Cymru: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

(15.45-15.55)

7.

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau flaenraglen waith y Pwyllgor.