Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/01/2021 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant fel Cadeirydd y Grŵp Cynghori ar Ewrop, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru a Chadeirydd y Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol.

 

(14.00-15.00)

2.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Jeremy Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Ed Sherriff – Llywodraeth Cymru

Sophie Brighouse – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.00-15.05)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Papur i’w nodi 1: Gohebiaeth gan Gadeirydd Pwyllgor Swyddfa Weithredol y Prif Weinidog a dirprwy Brif Weinidog Gogledd Iwerddon ynghylch pwyllgorau’n craffu ar fframweithiau cyffredin - 16 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nodwyd y papur.

 

3.2

Papur i’w nodi 2: Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch y Fframwaith drafft ar Sylweddau Peryglus - 18 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nodwyd y papur.

 

3.3

Papur i'w nodi 3: Gohebiaeth gan Gynullydd y Pwyllgor Iechyd a Chwaraeon at y Cadeirydd ynghylch Fframwaith Cyffredin Dros Dro y DU ar Labelu cysylltiedig â Maeth, Cyfansoddiad a Safonau - 22 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nodwyd y papur.

 

3.4

Papur i'w nodi 4: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch Cyd-bwyllgor y Gweinidogion (Negodiadau'r UE) - 6 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nodwyd y papur.

 

3.5

Papur i'w nodi 5: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch y Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach - 7 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5.1 Nodwyd y papur.

 

3.6

Papur i'w nodi 6: Cytundebau Rhyngwladol, Fframweithiau Cyffredin a Datganoli - papur gan yr Athro Michael Keating a Lindsey Garner-Knapp

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6.1 Nodwyd y papur.

 

(15.05)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.05-15.20)

5.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(15.20-15.50)

6.

Trafod y dogfennau cryno ar y Fframweithiau Cyffredin a ddaeth i law

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dogfennau cryno a ddaeth i law, a’u nodi.

 

(15.50-16.05)

7.

Newidiadau i ryddid i symud ar ôl Brexit - y goblygiadau i Gymru: cynnig ar gyfer gwaith dilynol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Derbyniodd yr Aelodau y cynnig.