Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/12/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30-10.30)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Claire Morgan, Cyfarwyddwr - Gofalwyr Cymru

Simon Hatch, Cyfarwyddwr - Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Llinos Roberts, Prif Swyddog - Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr

 

Papur 1 – Gofalwyr Cymru

Papur 2 - Cynghrair Cynhalwyr Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gofalwyr Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru.

 

(10.45-11.45)

3.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag ADSS Cymru

Nicola Stubbins – Llywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych

Alwyn Jones – Dirprwy Lywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol – Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 

Papur 3 – ADSS Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ADSS Cymru.

3.2  Cytunodd Nicola Stubbins, Llywydd ADSS Cymru, i anfon nodyn esboniadol at y Pwyllgor i nodi unrhyw fylchau yn y data sy’n cael eu casglu gan Lywodraeth Cymru ynghylch dangosyddion gofal cymdeithasol allweddol i helpu i lywio’r broses o wneud penderfyniadau a sut i wella’r broses hon.

 

 

(11.45)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor i’r cynnig y dylid gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(11.45.11.55)

5.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.55-12.20)

6.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor y gwanwyn, gan gytuno ar ei flaenoriaethau o ran busnes yn ystod rhan o weddill y tymor.

6.2 Hefyd, cytunodd y Pwyllgor i ddychwelyd at yr eitem hon yn y flwyddyn newydd i gytuno ar flaenoriaethau eraill a’r amserlen ar gyfer busnes cyn y diddymiad.

 

 

(12.20-12.30)

7.

Ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, Adroddiad 2 - Effaith ar iechyd meddwl: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd aelodau’r Pwyllgor i anfon unrhyw sylwadau terfynol ac i gytuno ar yr adroddiad dros e-bost.