Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/10/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

(09.30-10.40)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Papyrus a Samariaid Cymru

Kate Heneghan, Pennaeth Papyrus yng Nghymru

Sarah Stone, Cyfarwyddwr Gweithredol Cymru - Samariaid Cymru

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Samariaid Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Papyrus a Samariaid Cymru.

 

(11.00-12.10)

3.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

Professor Ann John, Professor of Public Health and Psychiatry, Swansea University, and Chair of the National Advisory Group on suicide and self-harm prevention

Dr Antonis Kousoulis, Director for England and Wales - Mental Health Foundation

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Ann John a Dr Antonis Kousoulis.

 

(12.10)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol - Rheoliadau Gofal Iechyd Cilyddol a Thrawsffiniol (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.2

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Cod Ymarfer ar yr ymgynghoriad cyhoeddus ar Ddarparu Gwasanaethau Awtistiaeth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr a chytunodd i roi ateb ysgrifenedig i’r Gweinidog.

 

(12.10)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

 

(12.10-12.15)

6.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.15-12.20)

7.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau Meddygol: Trafod tystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol a'r dull gweithredu ar gyfer yr adroddiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol gan y Gweinidog a thrafododd ei gasgliadau ar gyfer yr adroddiad drafft. Gan nad oes cyfarfod Pwyllgor wedi’i drefnu ar gyfer yr wythnos nesaf, cytunodd yr aelodau i gymeradwyo’r adroddiad terfynol drwy e-bost.

 

(12.20-12.30)

8.

Blaenraglen Waith

Papur 4: Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer yr hanner tymor nesaf, hyd at wyliau’r Nadolig. Cytunodd y Pwyllgor y byddai ei waith yn parhau i ganolbwyntio ar effaith Covid-19 ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, a pharhau i oedi pob busnes arall nad yw’n gysylltiedig â Covid-19. Bydd hyn yn cael ei adolygu ar ddechrau tymor y gwanwyn.