Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/05/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30-10.30)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Huw David, Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

 

Briff ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

2.2. Cytunodd y Cynghorydd Huw David i roi gwybodaeth i’r Pwyllgor am y gwaith sy’n mynd rhagddo i bennu union gostau pob darparwr yng Nghymru er mwyn sicrhau bod y cyllid dynodedig o £40 miliwn gan Lywodraeth Cymru yn cael ei ddyrannu i dalu costau gwirioneddol yn hytrach nag amcangostau.

2.3. Cytunodd y Cynghorydd Huw David i roi’r ffigurau cyfredol ar gyfer absenoldeb staff yn y sector gofal cymdeithasol i’r Pwyllgor.

 

 

(10.30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 4

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig i wahardd y cyhoedd ar gyfer eitem 4 yn y cyfarfod heddiw.

 

(10.40-11.00)

4.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

(11.00-12.30)

5.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda byrddau iechyd lleol

Ann Lloyd, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Judith Paget, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dr Sarah Aitken, Cyfarwyddwr Meddygol Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (Cyfarwyddwr Aur)

 

Mark Polin, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Simon Dean, Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dr Chris Stockport, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Gofal Sylfaenol a Chymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (Cyfarwyddwr Aur).

 

Papur 1 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Papur 2 - Conffederasiwn GIG Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Byrddau Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a Betsi Cadwaladr.

 

(12.30)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

 

(12.30-12.40)

7.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

(12.40-13.00)

8.

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith a chytunodd arni.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu