Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 18/03/2020 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(10.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Jayne Bryant AC, a dirprwyodd Carwyn Jones AC ar ei rhan.

 

(10.00-11.00)

2.

Briff technegol ar Covid-19

Dr Frank Atherton, Prif Swyddog Meddygol Cymru, Llywodraeth Cymru

Dr Rob Orford, Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Gwnaeth Dr Frank Atherton ddatganiad rhagarweiniol byr.

2.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Frank Atherton a Dr Rob Orford.

 

(11.15-12.15)

3.

COVID-19: Bil Brys

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Neil Surman, Dirprwy Gyfarwyddwr, Iechyd y Cyhoedd, Llywodraeth Cymru

Grace Martins, Uwch Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Sapna Lewis, Uwch Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’u swyddogion.

3.2 Cytunodd Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, i ddarparu nodyn i'r Pwyllgor ynghylch gofal iechyd parhaus a'r gwahaniaethau rhwng y prosesau yng Nghymru a Lloegr.

3.3. Cytunodd swyddogion Llywodraeth Cymru i ddarparu nodyn i’r Pwyllgor, ar ôl cyhoeddi’r Bil, i egluro a yw’r pŵer i gau porthladdoedd a meysydd awyr Cymru yn nwylo Llywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU.

3.4 Cytunodd swyddogion Llywodraeth Cymru i ddarparu nodyn i'r Pwyllgor ynghylch y weithdrefn ddeddfwriaethol sy'n ymwneud ag elfennau yn y Bil y bydd angen cymeradwyaeth Seneddol arnynt cyn iddynt gael eu deddfu yn hytrach na chymeradwyaeth y Gweinidog.

3.5 Cytunodd swyddogion Llywodraeth Cymru i roi nodyn i'r Pwyllgor ynghylch y trafodaethau a'r darpariaethau sy'n cael eu gwneud i gefnogi'r diwydiant bwyd a'i staff.

 

(12.15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor i’r Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(12.15-12.30)

5.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu