Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 13/03/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC. Dirprwyodd Darren Millar ar ei rhan.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

1.4        Cafwyd ymddiheuriad gan Jayne Bryant AC.

 

 

(9.30)

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch defnyddio meddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

2.2

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â Rhestri Cyflawnwyr Cymru Gyfan

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog am ragor o wybodaeth.

 

 

2.3

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch anghydraddoldeb mewn mynediad i hosbisau a gofal lliniarol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 

2.4

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch y Bil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 

2.5

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch gweithredu Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog am ragor o wybodaeth.

 

 

2.6

Llythyr gan Gyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru gyda gwybodaeth ychwanegol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol.

 

 

2.7

Llythyr gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a Gofalwyr Cymru ynghylch asesiadau anghenion gofalwyr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 

(9.35)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cynnig i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(9.35-10.05)

4.

Bil Awtistiaeth (Cymru): Ystyried ymateb Llywodraeth Cymru

Papur 8 - Ymateb Llywodraeth Cymru

Papur 9 - Llythyr gan Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol Cymru

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr ymateb.

 

(10.05-10.35)

5.

Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: Ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno yn amodol ar fân newidiadau.