Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/02/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Helen Mary Jones AC.

1.3        Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

1.4        Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.  Roedd Darren Millar AC yn bresennol fel dirprwy.

 

(09.30-11.00)

2.

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Julie Morgan AC, Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Matthew Jenkins, Dirprwy Gyfarwyddwr - Partneriaeth a Cydweithrediad, Llywodraeth Cymru

Ceri Jane Griffiths, Uwch-reolwr Polisi - Pobl Hyn a Gofalwyr, Llywodraeth Cymru

 

Briff Ymchwil

Briff Ymchwil (Materion allweddol)

Papur 1: Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

(11.10-12.10)

3.

Gwaith craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Kate Chamberlain, Prif Weithredwr, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Alun Jones, Dirprwy Brif Weithredwr, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Stuart Fitzgerald, Cyfarwyddwr Strategaeth ac Ymgysylltu, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 2: Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Papur 3: Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

 

(12.10)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Pwysau’r Gaeaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.2

Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru at y Byrddau Iechyd ynghylch Pwysau’r Gaeaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.3

Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru at Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ynghylch Pwysau’r Gaeaf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.4

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Pwysau Iach, Cymru Iach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.5

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Pwysau Iach, Cymru Iach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.6

Llythyr gan y Llywydd ynghylch Atal Hunanladdiad yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(12.10)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cynnig i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(12.10-12.20)

6.

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.20-12.30)

7.

Gwaith craffu cyffredinol ar Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd, a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

(12.30-12.45)

8.

Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 10: Gweithgarwch Corfforol: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno.