Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 29/11/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

 

(09.15-10.00)

2.

Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gyda Bowel Cancer UK a Cancer Research UK

Lowri Griffiths, Pennaeth Cymru, Bowel Cancer UK

Asha Kaur, Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd, Bowel Cancer UK

Andy Glyde, Rheolwr Materion Cyhoeddus (Cymru), Cancer Research UK

 

Ymatebion i’r ymgynghoriad

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Bowel Cancer UK

Papur 2 – Cancer Research UK

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Bowel Cancer UK a Cancer Research UK.

2.2 Cytunodd Bowel Cancer UK i ddarparu gwybodaeth ychwanegol yn manylu pa fyrddau iechyd lleol sy'n trefnu gwasanaethau yn fewnol ac yn allanol ym maes endosgopi.

 

(10.05-10.45)

10.

Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru

Hayley Heard, Pennaeth Sgrinio Coluddion Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Quentin Sandifer, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd / Cyfarwyddwr MeddygolIechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Sharon Hillier, Cyfarwyddwr Adran Sgrinio, Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Papur 3 - Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

(10.55-11.40)

3.

Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gyda Rhwydwaith Canser Cymru

Dr Tom Crosby, Cyfarwyddwr Meddygol Rhwydwaith Canser Cymru ac Oncolegydd Ymgynghorol, Canolfan Ganser Felindre

 

Papur 4 – Rhwydwaith Canser Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Rhwydwaith Canser Cymru.

 

(11.45-12.45)

4.

Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Jared Torkington, Cadeirydd sy’n Ymadael, Cymdeithas Cymru ar gyfer Gastroenteroleg ac Endosgopi (WAGE) a Llawfeddyg Ymgynghorol y Colon a’r Rhefr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dr Sunil Dolwani, Cadeirydd newydd Cymdeithas Cymru ar gyfer Gastroenteroleg ac Endosgopi (WAGE) a Gastroenterolegydd Ymgynghorol ac Arweinydd Sgrinio Canser y Coluddyn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dr John Green, Cadeirydd y Grŵp Sicrwydd Ansawdd Gwasanaethau Endosgopi yn y Cyd-grŵp Cynghori ar Endosgopi Gastroberfeddol a Gastroenterolegydd Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Phedra Dodds, Nyrs Ymgynghorol Endoscopi, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

Papur 5 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Papur 6 - Cymdeithas Gastroenteroleg ac Endosgopi Cymru

Papur 7 – Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.

 

(13.15-13.45)

5.

Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Dr Neil Hawkes, Gastroenterolegydd Ymgynghorol, Addysg a Gwella Iechyd Cymru

 

Papur 8 - Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Addysg a Gwella Iechyd Cymru.

 

(13.45-14.30)

6.

Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth gyda swyddogion Llywodraeth Cymru

Andrew Goodall, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif Weithredwr GIG Cymru, Llwyodraeth Cymru

Simon Dean, Dirprwy Brif Weithredwr y GIG, Llwyodraeth Cymru

Dr Chris Jones, Dirprwy Brif Swyddog Meddygol y GIG, Llwyodraeth Cymru

 

Papur 9 – Llwyodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan swyddogion Llywodraeth Cymru.

 

(14.30)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o'r cyfarfod ar 5 Rhagfyr 2018

Cofnodion:

8.1 Derbyniodd y Pwyllgor y Cynnig.

 

(14.30-14.40)

8.

Gwasanaethau endosgopi yng Nghymru: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(14.40-15.00)

9.

Bil Awtistiaeth (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.