Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sian Thomas 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Ymchwiliad i recriwtio meddygol - sesiwn dystiolaeth 6 - Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys a Choleg Brenhinol y Radiolegwyr

Dr Amanda Farrow, Pennaeth yr Ysgol, Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys Cymru

Dr Robin Roop, Is-lywydd, Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys Cymru

Dr Martin Rolles, Cadeirydd y Pwyllgor Sefydlog Cymreig, Coleg Brenhinol y Radiolegwyr

Dr Toby Wells, Ysgrifennydd, Coleg Brenhinol y Radiolegwyr

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o’r Coleg Brenhinol Meddygaeth Frys a Choleg Brenhinol y Radiolegwyr.

 

(10.40 - 11.40)

3.

Ymchwiliad i recriwtio meddygol - sesiwn dystiolaeth 7 - Coleg Brenhinol y Seiciatryddion a Choleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

Yr Athro Keith Lloyd, Coleg Brenhinol y Seiciatryddion

Dr M Sakheer Kunnath, Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion a Choleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant.

 

(11.45 - 12.45)

4.

Ymchwiliad i recriwtio meddygol - sesiwn dystiolaeth 8 – Byrddau Iechyd Lleol

Yr Athro Peter Barrett-Lee, Cyfarwyddwr Meddygol, Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Martin Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dr Evan Moore, Cyfarwyddwr Meddygol, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Sharon Vickery, Pennaeth Uned Gyflawni a Staffio Meddygol Adnoddau Dynol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Dr Philip Kloer, Cyfarwyddwr Meddygol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Ymddiriedolaeth GIG Felindre, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

 

 

(13.30 - 14.30)

5.

Ymchwiliad i recriwtio meddygol - sesiwn dystiolaeth 9 – Deoniaeth Cymru

Yr Athro Peter Donnelly, Deon Ôl-raddedig Dros Dro

Dr Phil Matthews, Dirprwy Gyfarwyddwr Meddygaeth Teulu / Pennaeth yr Ysgol Hyfforddiant Arbenigol ar gyfer Meddygaeth Teulu

Dr Helen Baker, Cyfarwyddwr Cyswllt (Gofal Eilaidd)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Ddeoniaeth Cymru.

 

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 1 Mawrth 2017

1 Mawrth, er mwyn ystyried:

·         Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - briffio cyfnod 2

·         Ymchwiliad i defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig - trafod y cwmpas a'r dull gweithredu ar gyfer yr ymchwiliad

·         Ymchwiliad i Ofal Sylfaenol - cynlluniau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol

·         Adolygiad Seneddol o ddyfodol Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru

 

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(14.30 - 14.40)

7.

Ymchwiliad i recriwtio meddygol - Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2, 3, 4 a 5.

 

(14.40 - 14.45)

8.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Trefn Ystyried - cytuno mewn egwyddor cyn trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cyn cynnal y ddadl Cyfnod 1 ar 28 Chwefror a chytuno ar egwyddorion cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru), cytunodd y Pwyllgor, mewn egwyddor, ar y Drefn Ystyried a ganlyn at ddibenion trafodion Cyfnod 2 yn y pwyllgor:

Adran 3 i 26, Adran 2, Adran 27 i 52, Adran 54 i 91, Adran 53, Adran 92 i 124, Atodlen 1 i Atodlen 4, Adran 1, Teitl Hir.