Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 420KB) Gweld fel HTML (236KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Julie Morgan AC

 

 

 

(09.30 - 10.30)

2.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 2 - Iechyd Cyhoeddus Cymru

·         Dr Quentin Sandifer, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd a Chyfarwyddwr Meddygol

·         Dr Julie Bishop, Cyfarwyddwr Gwella Iechyd ac Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

·         Dr Sumina Azam, Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Quentin Sandifer, Dr Julie Bishop a Dr Sumina Azam.

 

(10.40 - 11.40)

3.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 3 - Cyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd Bwrdd Iechyd Lleol

·         Dr Gillian Richardson, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Lleol Aneurin Bevan

·         Dr Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Gillian Richardson a Dr Kelechi Nnoaham.

 

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet a'r Gweinidog ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18.

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11.40 - 11.55)

6.

Bill Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Cyfnod 1, sesiynau tystiolaeth 2 a 3 - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chyfarwyddwyr Iechyd Cyhoeddus y Byrddau Iechyd Lleol.

 

(11.55 - 12.10)

7.

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - ystyried cwmpas yr ymchwiliad a'r dull gweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor gwmpas a dull gweithredu'r ymchwiliad, a chytunodd arno. Cytunodd hefyd i lansio ymgynghoriad cyhoeddus yn fuan yn y Flwyddyn Newydd.

 

(12.10 - 12.20)

8.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol - Bil Cyflenwadau Meddygol (Costau) y Gwasanaeth Iechyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a chytunodd adrodd i'r Cynulliad arno.