Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/03/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cyhoeddodd y Cadeirydd fod ganddo gefndir proffesiynol fel Meddyg Teulu a'i fod yn aelod o Goleg Brenhinol Meddygon Teulu Cymru.

 

(09.30-10.15)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Long COVID Wales

 

Leanne Lewis - Long Covid Wales

Lee Bowen - Long Covid Wales

Georgia Walby - Long Covid Wales

Dr Ian Frayling - Long Covid Wales

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Long Covid Wales

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Long Covid Wales.

 

(10.20-11.00)

3.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gydag academyddion

Dr Elaine Maxwell, Arweinydd Cynnwys – Canolfan Ymgysylltu a Lledaenu’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd 

Yr Athro Daniel Altmann, Athro Imiwnoleg – Coleg Imperial Llundain

 

Papur 2 – Dr Elaine Maxwell

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Daniel Altmann, Athro ym maes Imiwnoleg - Coleg Imperial Llundain a Dr Elaine Maxwell, Arweinydd Cynnwys - Canolfan Ymgysylltu a Lledaenu’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd.

 

(11.05-11.55)

4.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda chyrff proffesiynol

Dr Mair Hopkin, Cyd-gadeirydd – Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, Cymru (RCGP Cymru Wales)

Calum Higgins, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus Cymru – Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

Dai Davies, Arweinydd Ymarfer Proffesiynol – Cymru – Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Pippa Cotterill, Pennaeth Swyddfa Cymru – Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd

 

Papur 3 - Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Papur 4 – Coleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol

Papur 5 – Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd

Papur 6 – Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr cyrff proffesiynol.

 

(11.55)

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch COVID hir

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.2

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch COVID hir

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.7

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3 Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru.

 

(11.55)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac ar gyfer y cyfarfod ar 17 Mawrth

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw ac o’r cyfarfod ar 17 Mawrth.

 

(11.55-12.00)

7.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.00-12.15)

8.

Darparu gofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar rai diwygiadau a fydd yn cael eu trafod yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 

(12.15-12.30)

9.

Adroddiad gwaddol: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar rai diwygiadau a fydd yn cael eu trafod yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.