Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.4 Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AS a dirprwyodd Laura Anne Jones AS ar ei rhan.

 

(09.30-10.30)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda byrddau iechyd lleol

Gill Harris, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigaeth – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Arpan Guha, Cyfarwyddwr Meddygol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Steve Moore, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Paul Mears, Prif Weithredwr – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Yr Athro Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Papur 2 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur 3 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Papur 4 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Papur 5 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Papur 6 – Bwrdd Iechyd Addygsu Powys

Papur 7 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

2.2 Cytunodd Steve Moore, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i rannu copi o 'Adroddiad Darganfod Strategol' y bwrdd iechyd gyda'r Pwyllgor.

 

(11.30)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu at y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ynghylch gwaith dilynol ar effaith COVID-19 ar chwaraeon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.2

Llythyr at y Cadeirydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch Deiseb P-05-812 Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder Personoliaeth Ffiniol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.3

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch Deiseb P-05-812 Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder Personoliaeth Ffiniol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.4

Llythyr at y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 27 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.5

Llythyr at y Cadeirydd gan y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 27 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(11.30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

 

(11.30-11.40)

6.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(11.40-12.10)

7.

Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 3 - Effaith ar y sector gofal cymdeithasol a gofalwyr di-dâl: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft a chytunodd i anfon drafft diwygiedig at yr Aelodau drwy’r e-bost cyn ei drafod ymhellach yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 

(12.10-12.15)

8.

Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 2 - Yr effaith ar iechyd meddwl a llesiant: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ymateb y Gweinidog i adroddiad  y Pwyllgor.

8.2 Dywedodd yr Aelodau eu bod yn siomedig mai dim ond 30 munud a neilltuwyd ar gyfer dadl ar yr adroddiad yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Mawrth 2021, a chytunwyd i drafod sut i baratoi at y ddadl dy tu allan i’r pwyllgor.