Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/02/2021 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhun ap Iorwerth AS.

 

(09.30-10.15)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chynghorau Iechyd Cymuned Cymru

Alyson Thomas, Prif Weithredwr, Bwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru

Donna Coleman, Prif Swyddog - Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

Geoff Ryall-Harvey, Prif Swyddog - Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru

Angela Mutlow, Prif Swyddog - Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cynghorau Iechyd Cymuned Cymru.

2.2 Datganodd Jayne Bryant AS fod ei mam yn aelod gwirfoddol o Gyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan.

 

(10.25-11.10)

3.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru, Coleg Fferylliaeth Gymunedol Cymru a'r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol

Yr Athro Peter Saul, Cyd-Gadeirydd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Mark Griffiths, Cadeirydd Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Suzanne Scott-Thomas, Cadeirydd Bwrdd Fferylliaeth Cymru - Y Gymdeithas Fferyllol Frenhinol

 

Papur 2 – Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Papur 3 – Coleg Fferylliaeth Gymunedol Cymru

Papur 4 – Cymdeithas Fferyllol Frenhinol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru, Coleg Fferylliaeth Gymunedol Cymru a Chymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru.

3.2 Cyhoeddodd y Cadeirydd fod gan ei ferch swydd fel cynorthwyydd fferyllol.

 

(11.20-12.05)

4.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Choleg Brenhinol y Meddygon, Coleg Brenhinol y Llawfeddygon, a Choleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Richard Johnson, Cyfarwyddwr Coleg Brenhinol y Llawfeddygon yng Nghymru

Dr Olwen Williams, Is-Lywydd Coleg Brenhinol y Meddygon dros Gymru

Lisa Turnbull, Rheolwr polisi, materion seneddol a chysylltiadau cyhoeddus, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

 

Papur 5 – Coleg Brenhinol y Meddygon

Papur 6 - Coleg Brenhinol y Llawfeddygon

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Brenhinol y Meddygon, Coleg Brenhinol y Llawfeddygon, a Choleg Nyrsio Brenhinol Cymru.

 

(12.05)

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i ofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.2

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i ofal iechyd a gofal cymdeithasol ar yr ystâd carchardai i oedolion yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.3

Profiadau'r cyhoedd o'r system Profi, Olrhain, Diogelu yng Nghymru: Ymchwil a gomisiynwyd gan Senedd Cymru, wedi'i chynhyrchu drwy ymgynghori â Gwasanaeth Ymchwil y Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.3 Nododd y Pwyllgor y papur ymchwil.

 

5.4

Llythyr gan y Cadeirydd at fyrddau iechyd lleol ynghylch amseroedd aros

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.5

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch cyllid amseroedd aros

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(12.05)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(12.05-12.15)

7.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.15-12.30)

8.

Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion: