Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/10/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30-10.00)

2.

Gwasanaethau Awtistiaeth yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Albert Heaney, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Integreiddio – Llywodraeth Cymru

 

Briff ymchwil

Datganiad Ysgrifenedig: Gwella gwasanaethau awtistiaeth

Papur gan Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

2.2 Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am y rhaglen ymgysylltu y mae'r Gweinidog a'i swyddogion yn ei chynnal fel rhan o'r ymgynghoriad a fydd yn llywio'r Cod Ymarfer.

2.3 Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol hefyd i ddarparu gwybodaeth ychwanegol ynghylch cyhoeddi cofrestr meddygon teulu ar gyfer awtistiaeth a chyhoeddi data am amseroedd aros ar gyfer plant a phobl ifanc.

 

(10.00-10.40)

3.

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Frances Duffy, Cyfarwyddwr, Gofal Sylfaenol a Gwyddor Iechyd, Llywodraeth Cymru

Sarah Tyler, Gyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)

 

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) – Memorandwm Esboniadol

 

Briff ymchwil

 

Papur 1 – Cymdeithas Feddygol Prydain Cymru

Papur 2 – Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol

Papur 2a – Addysg a Gwella Iechyd Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Dai Lloyd AC, Cadeirydd y Pwyllgor, fuddiant fel meddyg teulu sydd wedi talu indemniad meddygol yn y gorffennol. Cadarnhaodd nad oes unrhyw fuddiant penodol ar hyn o bryd gan fod indemniad bellach yn cael ei dalu ar lefel practis, ac nid ar lefel bersonol.

3.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

3.3 Cytunodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i ddarparu gwybodaeth ychwanegol ynghylch trosglwyddo asedau.

 

(10.45-11.45)

4.

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Sefydliadau Amddiffyn Meddygol

Mary-Lou Nesbitt, Pennaeth Cysylltiadau Llywodraethol ac Allanol, Yr Undeb Amddiffyn Meddygol

Dr Matthew Lee, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Proffesiynol, Yr Undeb Amddiffyn Meddygol

Emma Parfitt, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cynghori  a Chyfreithiol, Undeb Amddiffyn Meddygol a Deintyddol yr Alban

David Sturgeon, Cyfarwyddwr Datblygu, Undeb Amddiffyn Meddygol a Deintyddol yr Alban

 

Papur 3 - Yr Undeb Amddiffyn Meddygol

Papur 4 - Y Gymdeithas Amddiffyn Meddygol

Papur 4a – Undeb Amddiffyn Meddygol a Deintyddol yr Alban

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Dai Lloyd AC, Cadeirydd y Pwyllgor, fuddiant.

4.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sefydliadau Amddiffyn Meddygol.

 

(11.45)

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Pwysau Iach: Cymru Iach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

5.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch hawliau plant yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(11.45)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cynnig i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(11.45-12.15)

7.

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Trafod y dystiolaeth ac ystyried themâu sy'n codi

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y themâu allweddol i'w cynnwys yn yr adroddiad drafft.

 

(12.15-12.30)

8.

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion: