Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(9.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC, ac roedd Mick Antoniw AC yn bresennol fel dirprwy.

 

(9.30-11.00)

2.

Sesiwn graffu gyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gydag Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Steve Ham, Prif Swyddog Gweithredol

Carl James, Cyfarwyddwr Trawsnewid Strategol, Cynllunio, Perfformiad ac Ystadau

Dr Jacinta Abraham, Cyfarwyddwr Meddygol

Cath O’Brien, Prif Swyddog Gweithredu

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Ymddiriedolaeth GIG Felindre

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a chytunodd i ysgrifennu ati i gael rhagor o wybodaeth.

 

 

(11.00)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch cyllid atal hunanladdiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

3.2

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch cyllid atal hunanladdiad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.  Yn ystod y sesiwn breifat, trafododd y Pwyllgor nifer o faterion a gododd o lythyr y Gweinidog yr oedd am iddynt gael eu cynnwys fel rhan o waith dilynol yn y maes hwn yn y dyfodol.

 

3.3

Llythyr gan Athrofa Llythrennedd Corfforol Cymru ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ynghylch yr adroddiad ‘Gweithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifanc’

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(11.00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cynnig i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(11.00-11.10)

5.

Sesiwn graffu gyffredinol gydag Ymddiriedolaeth GIG Felindre: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunodd i ysgrifennu at yr Ymddiriedolaeth i gael rhagor o wybodaeth am gynaliadwyedd ei model gofal clinigol newydd a'i threfniadau ar gyfer rhoi gwaed.

 

 

(11.10-11.40)

6.

Hepatitis C; Trafod yr adroddiad drafft

Papur 5 – Hepatitis C: adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ychwanegu rhai casgliadau pellach  mewn perthynas â gwasanaethau carchar. Bydd y Pwyllgor yn trafod y newidiadau yn y cyfarfod nesaf.

 

 

(11.40-11.45)

7.

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - Trafod amserlen

Papur 6 - Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod amserlen

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr amserlen ddrafft ar gyfer craffu ar y Bil.

 

(11.45-12.00)

8.

Blaenraglen waith

Papur 7 - Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ystyriodd y Pwyllgor yr opsiynau ar gyfer gwaith craffu pellach yn dilyn y sesiwn gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar 23 Mai 2019. Yn y lle cyntaf, cytunodd i wahodd y panel trosolwg annibynnol ar famolaeth a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i drafod ei waith mewn cyfarfod yn y dyfodol.