Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 09/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

1.3 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC, ac roedd Darren Millar AC yn dirprwyo ar ei rhan

1.4 Cafwyd ymddiheuriad gan Julie Morgan AC, ac roedd Jayne Bryant AC yn dirprwyo ar ei rhan

 

(09.30-10.15)

2.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Lyn Summers, Pennaeth Tim Cymorth Canolog Deddfwriaeth GIGC, Llywodraeth Cymru

Mari Williams, Cyfreithiwr Llywodraeth, Llywodraeth Cymru

 

Brif Ymchwil

Nodyn Cyngor Cyfreithiol

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol

 

Papur 1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 23 Hydref 2018

Papur 2 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 25 Hydref 2018

Papur 3 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, yr Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 26 Hydref 2018

Papur 4 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 15 Tachwedd 2018

Papur 5 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 4 Rhagfyr 2018

Papur 6 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 14 Rhagfyr 2018

Papur 7 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at yr Arglwydd O'Shaughnessy, Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol - 19 Rhagfyr 2018

Papur 8 - Llythyr gan yr Arglwydd O'Shaughnessy, yr Ysgrifennydd Gwladol Seneddol Iechyd a Gofal Cymdeithasol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 19 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

 

(10.15)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Llythyr gan Lywodraeth Cymru at Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar Ofal Lliniarol a Hosbisau - 04 Medi 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 

3.2

Llythyr at Lywodraeth Cymru gan Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ynghylch yr ymchwiliad i ofal lliniarol a hosbisau - 10 Hydref 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 

3.3

Deddf Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) 2018: Llythyr gan Lywodraeth Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - 07 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 

3.4

Llythyr gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â chraffu ar reoliadau sy'n deillio o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 - 10 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 

3.5

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - 17 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 

3.6

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Llythyr gan Lywodraeth Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - 21 Rhagfyr 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

 

(10.15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

4.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Cynnig i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

 

(10.15 - 10.30)

5.

Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Gofal Iechyd (Trefniadau Rhyngwladol): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

 

(10.30-11.30)

6.

Blaenraglen waith: Trafod y flaenraglen waith

Paper 15 - Blenraglen Waith

Papur 16 - Papur gan y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig, Prifysgol Aberystwyth, ar Brexit a phenderfynyddion iechyd gwledig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu